Архивен фонд
Устройство на територията

**************************************************************************************************************************************************

УСЛУГА: Допускане на устройствена процедура  по чл. 135 от ЗУТ и чл. 124 от ЗУТ

 НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

- документ засобственост на ПИ
 - актуална скица с предложение заизменение на ПУП

 СРОК: 30 дни

 ТАКСА: до 10 дка - 40.00лв. , над10 дка - 100.00 лв.

**************************************************************************************************************************************************

УСЛУГА: Одобряване на подробен устройствен план

 НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

- документ засобственост за всички имоти, за който се отнася искането за ПУП
 - удостоверение на наследници /принеобходимост/
 - Проект за ПУП- 3 екземпляра
 - мотивирано предписание
 - нотариално заверено заявление припромяна на регулационна/имотна/ граница между два съседни УПИ или нотариалнозаверен предварителен договор за прехвърляне на собственост
 - декларация за имена и адреси назаинтересуваните съседи

 СРОК: 90 дни

 ТАКСА: според Наредба №7

***************************************************************************************************************************************************

УСЛУГА: Издаване на виза за проектиране по чл. 140 от ЗУТ

 НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

- документ засобственост или учредено право на строеж
 - удостоверение на наследници /принеобходимост/
 - пълномощно/при необходимост/

 СРОК: 15 дни

 ТАКСА: 30,00 лева

***************************************************************************************************************************************************

УСЛУГА: Издаване на удостоверения по чл. 13 от ППЗСПЗЗ

 НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

- документ за собственост или решение на “ОСЗ”
 - удостоверение на наследници /принеобходимост/
 - пълномощно/при необходимост/
 - актуална скица от “ОСЗ”

 СРОК: 12 дни

 ТАКСА: 10,00 лева

***************************************************************************************************************************************************

УСЛУГА: Издаване на удостоверения за търпимост

 НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

- документ засобственост 
 - скица,нотариално заверена декларацияза времето на извършване на строителството
 - геодезическо заснемане на сградата

 СРОК: 5 дни

 ТАКСА: ФЛ - 120.00 лв., ЮЛ -250.00 лв.

***************************************************************************************************************************************************

УСЛУГА: Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежиот IV и V категория

 НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

- Окончателен доклад налицето, упражняващо строителен надзор, придружен от свидетелство заоправомощаване или лиценз за упражняване на дейността(само заобекти-IVкатегория)
 - Разрешение за строеж (акт заузаконяване)
 - Протокол за определяне строителналиния и ниво с резултатите от проверките на достигнатите контролни нива,заверена заповедна книга на строежа
 - Акт образец № 14 за приемане на конструкцията
 - Констативен акт по чл.176, ал.1 от ЗУТза  установяване годността  за приемане на строежа, с приложени протоколиза успешно проведени единични изпитвания на машини и съоражения
 - Документи удостоверяващи  съответствието на вложените строителнипродукти със съществените изисквания към строежите
 - Документ (удостоверение от Агенциятапо кадастъра за изпълнение на изискванията на чл.175, ал. 5 от ЗУТ за предаденаекзекутивна документация, ако такава е необходима
 - Технически паспорт
 - Договор с експлоатационните дружестваза присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура.

 СРОК: 5 дни

 ТАКСА: ФЛ - 50.00 лв., ЮЛ - 100.00лв.

****************************************************************************************************************************************************

УСЛУГА: Издаване на разрешение за изменение на одобрен инвестиционенпроект

 НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

- инвестиционен проект
 - разрешение за строеж
 - нотариално заверено съгласие назаинтересуваните лица по чл.149, ал.2

 СРОК: 5 дни

 ТАКСА: според Наредба №7

*****************************************************************************************************************************************************

УСЛУГА: Изготвяне на справки за предвижданията на ППЗОПОГПС, ОУП и ПРЗ впроцедури

 НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 - документ за собственост
 - актуална скица на имота

 СРОК: 4 дни

 ТАКСА: 10,00 лева

*****************************************************************************************************************************************************

УСЛУГА: Произнасяне по допускане, проучване и проектиране за изменение наПУП

 НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

- документ засобственост на имота
 - актуална скица-проект за допускане наПУП придружена със задание за исканото проучване и проектиране за изменение

 СРОК: 14 дни

 ТАКСА: няма

****************************************************************************************************************************************************

УСЛУГА: Издаване на разрешение за строеж

 НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

- инвестиционен проект в3 екземпляра,съдържащ всички необходими проекти по отделните части  указани във визата за проектиране и спазениизискванията на Наредба 7
 - договори с експл
оатационните дружества

 СРОК: 14 дни

 ТАКСА: според Наредба №7

***************************************************************************************************************************************************

УСЛУГА: Учредяване на право на преминаване през чужд поземлен имот заиздаване на разрешения за строеж за проводи на инженерната инфраструктура

 НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

- одобрена ПСД
 - разрешение за строеж
 - виза за проектиране
 - протокол за трасиране и определянестроителна линия и ниво
 - протокол за откриване на строителнаплощадка

 СРОК: 4 дни

 ТАКСА: според Наредба №7

****************************************************************************************************************************************************

УСЛУГА: Учредяване на право на преминаване през чужд поземлен имот без път

 НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

- документ за собственост на имотите
 - актуална скица

 СРОК: 5 дни

 ТАКСА: според Наредба №7

***************************************************************************************************************************************************

УСЛУГА: Издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ

 НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

- документ засобственост на имотите
 - актуална скица

 СРОК: 10 дни

 ТАКСА: 80,00 лева

**************************************************************************************************************************************************

УСЛУГА: Възстановяване на строителни книжа, чл. 145, ал. 5 от ЗУТ

 НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

- пълна документацияслед заснемане на извършения строеж
 - разрешение за строеж
 - скица с виза за проектиране, другистроителни книжа
 - изпълнение условията по чл. 144,ал.1,т.1,2,3 и 5 и ал.2 от ЗУТ

 СРОК: 7 дни

 ТАКСА: 10,00 лева

**************************************************************************************************************************************************

УСЛУГА: Издаване на удостоверения по чл. 202 за доброволна делба

 НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

- документи засобственост на имота и сградния фонд в него
 - разрешение за строеж
 - у-ние за въвеждане в експлоатация/акосградата е строена след 1993 г. –Наредба №3/
 - актуална скица
 - проверка на инвестиционни проекти

 СРОК: 5 дни

 ТАКСА: 10,00 лева

**************************************************************************************************************************************************

УСЛУГА: Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот 

 НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

- документ засобственост
 - актуална скица

 СРОК: 5 дни

 ТАКСА: 10,00 лева

**************************************************************************************************************************************************

УСЛУГА: Проверка и заверяване на екзекутивна документация

 НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

- екзекутивнадокументация по чл. 175, ал.1;2 и 5 от ЗУТ и изпълнени условията по чл.74, ал.3 от ЗУТ

 СРОК: 5 дни

 ТАКСА: според Наредба №7

***************************************************************************************************************************************************

УСЛУГА: Издаване на разрешение за строеж на ограда

 НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

- документ засобственост  или учредено право на строеж
 - скица с указан начин на застрояване
 - декларация от заинтересованите съседии собственици
 - становище от инженер –конструктор/когато е необходимо/

 СРОК: 7 дни

 ТАКСА: според Наредба №7

***************************************************************************************************************************************************

УСЛУГА: Освидетелстване на строеж по чл. 195 от ЗУТ

 НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ: няма

 СРОК: 11 дни

 ТАКСА: няма

***************************************************************************************************************************************************

УСЛУГА: Издаване на разрешение за строеж в земеделски земи от горскияфонд  без промяна на предназначението

 НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

- документи засобственост на имота
 - актуална скица или влязъл в сила ПУП свиза за проектиране от гл. Архитект на общината, по чл.12, ал.3 и чл.8,т.3 отЗУТ

 СРОК: 10 дни

 ТАКСА: според Наредба №7

***************************************************************************************************************************************************

УСЛУГА: Допускане (разрешаване) изработването на комплексен доклад заинвестиционна инициатива

 НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

- мотивирано искане отвъзложителя до кмета на общината

 СРОК: 5 дни

 ТАКСА: няма

***************************************************************************************************************************************************

УСЛУГА: Представяне и вписване в регистър на технически паспорт на сграда

 НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

- технически паспортотговарящ на изискванята на раздел I от Наредба 5

 СРОК: 5 дни

 ТАКСА: според Наредба №7


Потърсете в сайта

Проверка на задължения за местни данъци и такси