Патронажна грижа - Компонент 2
Патронажна грижа - Компонент 3
ОСП "Благоустройство и озеленяване"
Устройство на територията

Административни услуги "Устройство на територията"

1. Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот
2. Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти
3. Издаване на разрешение за строеж в поземлени имоти в горски територии без промяна на предназначението
4. Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове
5. Изготвяне на справки на заинтересувани лица относно изменения на устройствени планове и схеми
6. Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове
7. Издаване скица-виза за проучване и проектиране
8. Съгласуване на идейни инвестиционни проекти
9. Разглеждане и одобрявaне на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж
10. Съгласуване на инвестиционен проект – заснемане за узаконяване и издаване на акт за узаконяване на строеж
11. Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени
12. Издаване на разрешение за строеж
13. Издаване на разрешение за разкопаване на улични и тротоарни настилки и вътрешно квартални пространства (за строежи с влязло в сила разрешение за строеж)
14. Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти
15. Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива
16. Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока
17. Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект
18. Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа
19. Приемане и удостоверяване предаването на екзекутивна документация
20. Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория
21. Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи
22. Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужди поземлени имоти
23. Издаване на заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти
24. Издаване заповед за осигуряване достъп в недвижими имоти
25. Освидетелстване на сгради и издаване на заповед за премахване /поправяне или заздравяване/ на строежи, негодни за използване или застрашени от самосрутване
26. Издаване на удостоверения, че  обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба
27. Издаване на удостоверение за търпимост на строеж
28. Включване на земеделски земи в границите на урбанизираните територии
29. Вписване в регистъра на технически паспорт на строеж
30. Издаване на скици за недвижими имоти
31. Попълване/поправка на кадастрален план
32. Промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии от общинския горски фонд
33. Заверка на копие на документ от технически архив
34. Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии
35. Издаване на разрешение за ползване чрез експлоатация при извършване на специално ползване на пътища
36. Издаване на разрешително за водовземане от води, включително от язовири и микроязовири и минерални води - публична общинска собственост, както и от находища на минерални води - изключителна държавна собственост, които са предоставени безвъзмездно за управление и ползване от общините
37. Издаване на разрешително за ползване на водни обекти - публична общинска собственост, с изключение на разрешителните по чл. 46, ал. 1, т. 3 от Закона за водите
38. Издаване на удостоверение за утвърждаване на размер и граници на терени за рекултивация на физически и юридически лица
39. Одобряване на инвестиционен проект за съдебна делба с ЕСУТ
40. Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.52 от ЗКИР, във връзка с чл.175 от ЗУТ
41. Прокарване на временен път до урегулирани поземлени имоти, които имат лице по проектирани нови улици
42. Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти
43. Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи
44. Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на рекламно съоръжение
45. Издаване на разрешение за специално ползване чрез експлоатация на рекламно съоръжение в обхвата на пътя и обслужващите зони

Потърсете в сайта
Целево подпомагане с топъл обяд в община Долни чифлик
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата
Побратимени градове
Проверка на задължения за местни данъци и такси