Побратимени градове
Архивен фонд
Устройство на територията

Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи
Нормативно основание: Закон за устройство на територията - чл. 57, ал. 1
Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт: гл. архитект
Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт: заявление
Необходими документи: 1. документ за собственост или писмено съгласие на собственика на сградата, съоръжението или терена, където ще се разполагат РИЕ;
2. проектна документация, съдържаща:
ситуационно решение с указани местоположение и отстояния на РИЕ от уличното платно, разположени в близост сгради или специфични дадености;
3. цветен архитектурно-дизайнерски проект в подходящ мащаб;
4. снимки, колажи и др. материали, доказващи адаптацията на РИЕ в населеното място
5. конструктивен проект или конструктивно становище;
6. инсталационен проект за ел. част в случаите на светлинна реклама;
7. обяснителна записка;
8. доклад от лицензиран консултант.
Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга: заявление
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: до три години
Такси или цени, основание за тяхното определяне: чл.23 от НОАМТЦУ


обратно

Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата