Побратимени градове
Архивен фонд
Устройство на територията

Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа
Нормативно основание: Закон за устройство на територията - чл. 157, ал. 2 и чл. 158, ал. 1
Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт: служители определени със заповед на кмета
Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт: заявление
Необходими документи: 1. Документ за собственост – копие;
2. Виза за проектиране – копие от ПУП;
3. Разрешение за строеж – влязло в сила;
4. Договор за изпълнение на строежа със строител, който е вписан по реда на чл.3, ар.2 от Закона за Камарата на строителите, освен ако строежът е от категория, за която не се изисква вписване на строителя в регистъра;
5. Договор за строителен надзор за строежите от І-ва до ІV-та категория строежи включително;
6. Пълномощно (при необходимост) - копие;
7. Други
Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга: заявление
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:  
Такси или цени, основание за тяхното определяне: За обекти с квадратура 0.10 лв. на кв.м, но не по-малко от 20 лв. За обекти на линеен метър 0.05 лв. на м, но не по-малко от 20 лв., чл.33 от НОАМТЦУ


обратно

Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата