Побратимени градове
Архивен фонд
Устройство на територията

Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на рекламно съоръжение
Нормативно основание: Наредба за специално ползване на пътищата (обн., ДВ, бр. 62 от 13.07.2001 г.) - чл. 13, ал. 1
Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт: директор дирекция УТТТОС, гл. архитект
Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт: заявление
Необходими документи: 1. удостоверение за наличие или липса на публични задължения по чл. 87, ал. 6 ДОПК;
2. копие от документа за платена такса за издаване на разрешението;
3. съгласуван работен проект от администрацията, управляваща пътя, съгласно чл. 5, ал. 2 или декларация-съгласие за изграждане на рекламно съоръжение, съответстващо на определен типов проект, съгласно чл. 13, ал. 3.
4. нотариално заверено съгласие от собственика на земята, когато рекламното съоръжение се изгражда в обслужващите зони на пътя, копие на документ за собственост и актуална скица на имота;
5. протокол за предварителен оглед от администрацията, управляваща пътя, органите на Министерството на вътрешните работи и заинтересуваното лице; в протокола се съдържат и мерки за безопасност в съответствие с изискванията на Техническите правила за приложение на ограничителни системи за пътища по републиканската пътна мрежа.
Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга: заявление
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: 6 месеца
Такси или цени, основание за тяхното определяне: чл.31, ал. 4 от Наредба за рекламната и информационна дейност на територията на община Долни чифлик


обратно

Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата