Побратимени градове
Архивен фонд
Устройство на територията

Издаване на разрешение за разкопаване на улични и тротоарни настилки и вътрешно квартални пространства (за строежи с влязло в сила разрешение за строеж)
Нормативно основание: Закон за устройство на територията - чл.148, във връзка с чл. 72, ал. 1 
Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт: гл. архитект
Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт: заявление
Необходими документи: 1. Копие от разрешение за строеж (влязло в сила)
2. График - 3 бр., подписан и подпечатан от Възложител и Строител
3. Одобрен проект за Временна организация на движението
4. Договор с фирма, която да извърши строително-монтажните работи
5. Договор с фирма-консултант, която да изпълнява строителен надзор по време на строителство
6. Заповед по чл.193 от ЗУТ за учредяване право на прокарване (при необходимост)
7. Доклад за възстановени настилки
Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга: заявление
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:  
Такси или цени, основание за тяхното определяне: чл.33 от НОАМТЦУ


обратно

Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата