Побратимени градове
Архивен фонд
Устройство на територията

Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти
Нормативно основание: Закон за устройство на територията - чл. 148, ал. 2 във връзка с чл. 147 ал. 1 и 153
Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт: гл. архитект
Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт: заявление
Необходими документи: 1. Документ за собственост /или друг документ, удостоверяващ качеството възложител/ - копие;
2. Актуална скица-виза(при необходимост) ;
3. Становище на инженер – конструктор с указания за изпълнение на строежите по чл. 147, ал.1, 3, 5 ,7 и 12 от ЗУТ;
4. Протокол за трасиране;
5. Ситуационна скица за разполагане на строежа или съоражението, съгласно чл. 153, ал.1 от ЗУТ.
Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга: заявление
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: три години
Такси или цени, основание за тяхното определяне:  чл.33 от НОАМТЦУ


обратно

Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата