Побратимени градове
Архивен фонд
Устройство на територията

Издаване скица-виза за проучване и проектиране
Нормативно основание: Закон за устройство на територията - чл. 140
Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт: гл. архитект
Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт: заявление
Необходими документи: 1. Документ за собственост (примерни видове: нотариален акт, протокол за съдебна делба, договор за доброволна делба, приватизационен договор за покупко-продажба, отстъпено право на строеж с разрешение за ползване, съдебно решение, протокол за въвод във владение и др.). В случай, че титулярът на собствеността е починал, се представя удостоверение за наследници.-копия, заверени за вярност от заявителя.
2. При строеж, реконструкция, преустройства в съсобствени обекти и помещения, се представя изрично писмено нотариално заверено съгласие на съсобствениците-копие, заверено за вярност от заявителя.
3. Актуално удостоверение за вписване в Търговския регистър (копие заверено за вярност от заявителя).
4. Актуална скица на имота-оригинал.
Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга: заявление
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: няма
Такси или цени, основание за тяхното определяне: 30 лв., чл.33 от НОАМТЦУ


обратно

Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата