Побратимени градове
Архивен фонд
Устройство на територията

Вписване в регистъра на технически паспорт на строеж
Нормативно основание: Наредба № 5 на министъра на регионалното развитие и благоустройството от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите (обн., ДВ, бр. 7 от 23.01.2007 г.) - чл. 16
Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт: гл. специалист УТ
Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт: заявление
Необходими документи: заявление
Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга: заявление
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: безсрочно
Такси или цени, основание за тяхното определяне: 20 лв., чл.33 от НОАМТЦУ


обратно

Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата