Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община Долни чифлик

Дата на публикуване: 22.06.2020 00:00

Във връзка с кандидатстване по процедура за директно предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ в рамките на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, Oбщина Долни чифлик набира Заявление-декларация от кандидат-потребители за ползване на социалната услуга по осигуряване на Топъл обяд.

            В съответствие с основните принципи на Европейския стълб на социалните права, операцията е планирана в отговор на пандемията от COVID-19 в страната и осигурява подкрепа за задоволяване на базовата нужда от храна на хората, които се нуждаят от социална закрила в най-висока степен. В съответствие с целите на операцията, целевите групи за получаване на безплатен топъл обяд са:

  • Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност - хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.
  • Лица, поставени под карантина - без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.
  • Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

Окончателното класиране ще става след съгласуване с Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Долни чифлик

Храната ще се приготвя в сградата на Домашен социален патронаж гр. Долни чифлик. Топлия обяд включва: супа, основно ястие,  хляб и десерт, считано от 01.01.2021г. само през работни дни.

Приемът на документи ще започне от 16.12.2020г. и ще приключи на 18.12.2020г. След този срок желаещите ще могат да подават заявления, но те ще бъдат разглеждани на следващо ежемесечно  заседание на Комисията, при наличие на такива. Кандидатите трябва да попълнят Заявление – Декларация /по образец/ и Декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация /по образец/ и да го предоставят в сградата на общинска администрация Долни чифлик, ет.4, стая №7.

 

Лице за контакт: Кина Павлова – гл. експерт СУЗ, тел. 0885235358,  05142 3444.

Потърсете в сайта