Достъп до информация

Наименование, адрес, телефон и работно време на звеното в общинска администрация – Долни чифлик, което отговаря за приемането на заявленията за предоставяне на достъп до информация

 

1.       Гише „Деловодство и информация” в Центъра за услуги и информация на граждани.

2.        Гр. Долни чифлик, пл. „Тича”, № 1.

3.        05142 2106.


Ред за достъп до публични регистри - в уеб страницата на община Долни чифлик на следния адрес http://dolni-chiflik.acstre.com/webreg/?default=11

Правила за организацията на работа в община Долни чифлик за приложение на Закона за достъп до обществена информация

Заповед на Кмета на Общината за определяне на длъжностно лице

Актуален списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на общинска администрация - Долни чифликГодишен доклад 2014 г.

Годишен доклад 2015 г.

Годишен доклад 2016 г.

Годишен доклад 2017 г.

Годишен доклад 2018 г.

Годишен доклад 2019 г.

Потърсете в сайта