Проект "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Долни чифлик"

Дата на публикуване: 01.07.2019 11:27


01.07.2019 г.
Информация във връзка с изпълнението на 
проект BG05M9OP001-2.040-0106-C01
"Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания
в община Долни чифлик"

 

 

Кметът на Община Долни чифлик г-жа Красимира Анастасова подписа договор за спечелено от общината финансиране по проект BG05M9OP001-2.040-0106-C01 "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Долни чифлик", който  се осъществява чрез процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2” по  Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз. 
 
Общата стойност на проекта е 146 764.80 лева, размерът на европейското съфинансиране е 124 750.08 лева /85%, размерът на националното съфинансиране е 22 014.72 лева/15%.
 
Период на изпълнение: 01.07.2019 – 01.01.2021
 
Обща цел:
Подобряване качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора в община Долни чифлик, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ капацитет за предоставянето им.
 
Специфични цели:
Специфична цел 1 "Изграждане на модел на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания"
Специфична цел 2 "Предоставяне на интегрирани медицински грижи и социални услуги в дома, психологическа подкрепа и консултиране, ориентирани към предотвратяването на самотата и изолацията, адаптирани към основните нужди на потребителите, за да бъдат независими и да останат колкото се може по-дълго време в тяхната обичайна среда."
 
Целеви групи: В проекта ще бъдат включени 52 лица:
-възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване
-хора с увреждания и техните семейства
Ще се адресират потребности от организирани социални услуги, съответстващи на нарастващото местно търсене, медицински и рехабилитационни услуги, насочени към възрастни хора и лица с увреждания в община Долни чифлик; мултиплициране на добри практики и утвърждаване на култура на потребление на социални услуги, както и култура на поведение спрямо социално уязвимите групи в нужда чрез изграждане на модел на патронажни грижи.
 
Лицата от целевите групи, желаещи да се включат в проекта, подават заявление по образец и придружаващи документи (Декларация за ползване на лични данни по образец и други) по настоящ адрес до кмета на община Долни чифлик.
 
Специалисти:
 1. Диспечер - 1 лице на трудов договор, 5 часов работен ден, средно образование, релевантен опит над 1 година.
 2. Домашен санитар- 13 лица на трудов договор, 4 часов работен ден.
 3. Шофьор - 1 лице на трудов договор, 4 часов работен ден, средно образование, релевантен опит над 1 година.
 4. Експерт "психо-социална подкрепа"- 1 лице на трудов договор, 4 часов работен ден, висше образование, образователно-квалификационна степен магистър, специалност „Психология”, минимум 6 години релевантен опит, минимум 6 години опит по проекти, психическа нагласа и желание за работа с лицата от целевата група по проекта.
 5. Социален работник - 1 лице на граждански договор, 336 часа, висше образование, магистърска степен, релевантен опит над 2 г., опит в изпълнение на проекти над 2 г.
 6. Медицинска сестра - 1 лице на граждански договор, 378 часа, средно образование, релевантен опит над 1 г.
 7. Супервайзор - 1 лице на граждански договор, 60 часа, висше образование, образователно-квалификационна степен магистър, специалност "психология", релевантен опит над 6 години, опит по проекти над 6 години.
 

Лицата, желаещи да се включат в проекта като специалисти, подават заявление по образец и придружаващи документи (Декларация за ползване на лични данни по образец, Декларация за спазване поверителността на личните данни и информацията по образец) и други до кмета на община Долни чифлик.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Обява за пресконференция по проекта

Програма за пресконференция

 


Информация за проведена пресконференция
и снимки

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Удължава се срока за подаване на заявления за специалисти по проекта до 17:00 ч. на 31.10.2019 г.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29.02.2020 г.

ОБЯВА
за набиране на персонал

 

 

В изпълнение на проект BG05M9OP001-2.040-0106-C01 "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Долни чифлик", който  се осъществява чрез процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз община Долни чифлик търси домашен санитар- 1 лице на трудов договор, непълно работно време с продължителност 4 часа,.

Изисквания за заемане на длъжността - без изискване за образование; психическа нагласа и желание за работа с лицата от целевата група по проекта

Кандидатстване

Желаещите да кандидатстват подават заявление до Кмета на община Долни чифлик  по образец до 13.00 часа на 11.03.2020 г.

Подбор

Подборът на кандидатите става въз основа на подадените документи и след провеждане на интервю с Комисия за подбор, назначена от Кмета на община Долни чифлик, която изготвя „Формуляр за оценка” за всеки кандидат.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01.04.2020 г.


ОБЯВА
за набиране на потребители и домашни санитари

 

Във връзка със стартирането на проект по процедура BG05M9OP001-2.101 "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3", община Долни чифлик събира заявления от кандидат-потребители от следните целеви групи:

 • Възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;
 • Хора с увреждания;
 • Възрастни в риск.

„Възрастен в риск” е лице, което е:

- в зависимост от грижа, поради увреждане, неподвижност или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот;  

- в случай, че лицето или член на семейството му е поставено под карантина във връзка с COVID-19;

- самотен/ни родител/и с дете/ца до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата си сами.

 Брой лица от целевата група, които ще бъдат включени в проекта: 108 бр.

 Дейност - Предоставяне на услуги за преодоляване последиците от коронавируса

 Продължителност на дейността: до 31.12.2020 г.

 Цел: Подобряване качеството на живот на хората с увреждания и възрастните хора, живеещи на територията на община Долни чифлик, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда за ограничаване контактите между хората, като бъдат подкрепени лицата, които са застрашени в най-голяма степен от COVID-19.

 Описание: На трудов договор ще бъдат назначени 27 домашни санитари, които ще извършват следното: доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги (със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора).
Изисквания за заемане на длъжността:

 1. Изисквания за заемане на длъжността

1.1. Образование – бе изискване за образование

1.2. Медицински изисквания – физически и психически здрав, без заболявания, определени като противопоказни за заемане на длъжността;

1.3. Познаване на законодателството на РБългария и вътрешните разпоредби на община Долни чифлик за реда и условията за предоставяне на социални услуги.

1.4. Други изисквания:

1.4.1. психическа нагласа и желание за работа с лицата от целевата група по проекта

Срок за набиране на заявления за домашни санитари: до 15.00 на 09.04.2020 г. в стая 206 в сградата на община Долни чифлик

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

На 03.04.2020 г. е подадено искане за сключване на допълнително споразумение по процедура BG05M9OP001-2.101 "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3"

 

Общо размер: 134 059,07 лв., от които:

Разходи за персонал: 95 756.48 лв.

Единна ставка в размер на 40 %: 38 302.59 лв.

 

По компонент 3 са допустими следните целеви групи:

 • Възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;
 • Хора с увреждания;
 • Възрастни в риск.

„Възрастен в риск” е лице, което е:

- в зависимост от грижа, поради увреждане, неподвижност или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот;

- в случай, че лицето или член на семейството му е поставено под карантина във връзка с COVID-19;

- самотен/ни родител/и с дете/ца до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата си сами.

 

Брой лица от целевата група, които ще бъдат включени в проекта: 108 бр.

 

Дейност - Предоставяне на услуги за преодоляване последиците от коронавируса

 Продължителност на дейността: 8 месеца /до 31.12.2020 г./

 Цел: Подобряване качеството на живот на хората с увреждания и възрастните хора, живеещи на територията на община Долни чифлик, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда за ограничаване контактите между хората, като бъдат подкрепени лицата, които са застрашени в най-голяма степен от COVID-19.

 Описание: На трудов договор ще бъдат назначени 27 домашни санитари, 1 диспечер, 1 шофьор. Кандидатите за домашен санитар представят заявление и придружаващи документи, като се води регистър. За позициите "диспечер" и "шофьор" ще бъдат сключени нови трудови договори с лицата, които към момента са назначени на тези позиции в Звеното по договора по Компонент 2. Подборът на персонал ще бъде първоначално и текущо, при необходимост. Назначените лица преминават инструктаж относно спазване изискванията за работа в условията на пандемия.

Ще се извършва:

 • доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги (със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора). Като потребители ще бъдат включвани всички лица от целевите групи, изявили желание да ползват услуги по Компонент 3.
 • Транспорт на персонала, предоставящ услугите, от/до домовете на лицата.
 • Осигуряване на лични предпазни средства и дезинфекциращи препарати за лицата, предоставящи услугите.

Удължава се срока за набиране на заявления за домашни санитари: до 15.00 на 10.04.2020 г. в стая 206 в сградата на община Долни чифлик

Удължава се срока за набиране на заявления за домашни санитари: до 15.00 на 15.04.2020 г. в стая 206 в сградата на община Долни чифлик


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

На 15.04.2020 г. Община Долни чифлик подписа Допълнително споразумение № 01 към Договор №  BG05M9OP001-2.040-0106-C01

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

03.08.2020 г.

ОБЯВА
за набиране на персонал

 

 

В изпълнение на проект BG05M9OP001-2.040-0106-C01 "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Долни чифлик", който  се осъществява чрез процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз община Долни чифлик търси експерт "психо-социална подкрепа"- 1 лице на трудов договор по заместване – до завръщане на титуляра, непълно работно време с продължителност 4 часа,.

Изисквания за заемане на длъжността - висше образование, специалност „Психология”, магистърска степен; минимум 6 години релевантен опит; минимум 6 години опит по проекти; психическа нагласа и желание за работа с лицата от целевата група по проекта

Кандидатстване

Желаещите да кандидатстват подават заявление до Кмета на община Долни чифлик  по образец до 17.00 часа на 07.08.2020 г.

Подбор

Подборът на кандидатите става въз основа на подадените документи и след провеждане на интервю с Комисия за подбор, назначена от Кмета на община Долни чифлик, която изготвя „Формуляр за оценка” за всеки кандидат.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10.08.2020 г.

Удължава се срока за набиране на заявления за експерт "психо-социална подкрепа", като изискванията за заемане на длъжността са следните - висше образование, специалност „Психология”; психическа нагласа и желание за работа с лицата от целевата група по проекта

Желаещите да кандидатстват подават заявление до Кмета на община Долни чифлик  по образец до 17.00 часа на13.08.2020 г.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

23.09.2020 г.

ОБЯВА
за набиране на персонал

 

 

В изпълнение на проект BG05M9OP001-2.040-0106-C01 "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Долни чифлик", който  се осъществява чрез процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз община Долни чифлик търси домашен санитар- 1 лице на трудов договор по заместване – до завръщане на титуляра, непълно работно време с продължителност 4 часа,.

Изисквания за заемане на длъжността - без изискване за образование; психическа нагласа и желание за работа с лицата от целевата група по проекта

Кандидатстване

Желаещите да кандидатстват подават заявление до Кмета на община Долни чифлик  по образец до 13.00 часа на 25.09.2020 г.

Подбор

Подборът на кандидатите става въз основа на подадените документи и след провеждане на интервю с Комисия за подбор, назначена от Кмета на община Долни чифлик, която изготвя „Формуляр за оценка” за всеки кандидат.
Потърсете в сайта