Побратимени градове
ОСП "Благоустройство и озеленяване"
Проекти
Проект "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Долни чифлик"
01.07.2019


01.07.2019 г.
Информация във връзка с изпълнението на 
проект BG05M9OP001-2.040-0106-C01
"Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания
в община Долни чифлик"

 

 

Кметът на Община Долни чифлик г-жа Красимира Анастасова подписа договор за спечелено от общината финансиране по проект BG05M9OP001-2.040-0106-C01 "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Долни чифлик", който  се осъществява чрез процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2” по  Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз. 
 
Общата стойност на проекта е 146 764.80 лева, размерът на европейското съфинансиране е 124 750.08 лева /85%, размерът на националното съфинансиране е 22 014.72 лева/15%.
 
Период на изпълнение: 01.07.2019 – 01.01.2021
 
Обща цел:
Подобряване качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора в община Долни чифлик, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ капацитет за предоставянето им.
 
Специфични цели:
Специфична цел 1 "Изграждане на модел на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания"
Специфична цел 2 "Предоставяне на интегрирани медицински грижи и социални услуги в дома, психологическа подкрепа и консултиране, ориентирани към предотвратяването на самотата и изолацията, адаптирани към основните нужди на потребителите, за да бъдат независими и да останат колкото се може по-дълго време в тяхната обичайна среда."
 
Целеви групи: В проекта ще бъдат включени 52 лица:
-възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване
-хора с увреждания и техните семейства
Ще се адресират потребности от организирани социални услуги, съответстващи на нарастващото местно търсене, медицински и рехабилитационни услуги, насочени към възрастни хора и лица с увреждания в община Долни чифлик; мултиплициране на добри практики и утвърждаване на култура на потребление на социални услуги, както и култура на поведение спрямо социално уязвимите групи в нужда чрез изграждане на модел на патронажни грижи.
 
Лицата от целевите групи, желаещи да се включат в проекта, подават заявление по образец и придружаващи документи (Декларация за ползване на лични данни по образец и други) по настоящ адрес до кмета на община Долни чифлик.
 
Специалисти:
  1. Диспечер - 1 лице на трудов договор, 5 часов работен ден, средно образование, релевантен опит над 1 година.
  2. Домашен санитар- 13 лица на трудов договор, 4 часов работен ден.
  3. Шофьор - 1 лице на трудов договор, 4 часов работен ден, средно образование, релевантен опит над 1 година.
  4. Експерт "психо-социална подкрепа"- 1 лице на трудов договор, 4 часов работен ден, висше образование, образователно-квалификационна степен магистър, специалност „Психология”, минимум 6 години релевантен опит, минимум 6 години опит по проекти, психическа нагласа и желание за работа с лицата от целевата група по проекта.
  5. Социален работник - 1 лице на граждански договор, 336 часа, висше образование, магистърска степен, релевантен опит над 2 г., опит в изпълнение на проекти над 2 г.
  6. Медицинска сестра - 1 лице на граждански договор, 378 часа, средно образование, релевантен опит над 1 г.
  7. Супервайзор - 1 лице на граждански договор, 60 часа, висше образование, образователно-квалификационна степен магистър, специалност "психология", релевантен опит над 6 години, опит по проекти над 6 години.
 

Лицата, желаещи да се включат в проекта като специалисти, подават заявление по образец и придружаващи документи (Декларация за ползване на лични данни по образец, Декларация за спазване поверителността на личните данни и информацията по образец) и други до кмета на община Долни чифлик.

 
Обява за пресконференция по проекта

Програма за пресконференция

 


Информация за проведена пресконференция
и снимки

 

 

Удължава се срока за подаване на заявления за специалисти по проекта до 17:00 ч. на 31.10.2019 г.
Потърсете в сайта

 

 
Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата