Патронажна грижа - Компонент 2
Патронажна грижа - Компонент 3
Побратимени градове
ОСП "Благоустройство и озеленяване"
Проекти
Проект "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Долни чифлик"
01.07.2019


01.07.2019 г.
Информация във връзка с изпълнението на 
проект BG05M9OP001-2.040-0106-C01
"Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания
в община Долни чифлик"

 

 

Кметът на Община Долни чифлик г-жа Красимира Анастасова подписа договор за спечелено от общината финансиране по проект BG05M9OP001-2.040-0106-C01 "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Долни чифлик", който  се осъществява чрез процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2” по  Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз. 
 
Общата стойност на проекта е 146 764.80 лева, размерът на европейското съфинансиране е 124 750.08 лева /85%, размерът на националното съфинансиране е 22 014.72 лева/15%.
 
Период на изпълнение: 01.07.2019 – 01.01.2021
 
Обща цел:
Подобряване качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора в община Долни чифлик, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ капацитет за предоставянето им.
 
Специфични цели:
Специфична цел 1 "Изграждане на модел на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания"
Специфична цел 2 "Предоставяне на интегрирани медицински грижи и социални услуги в дома, психологическа подкрепа и консултиране, ориентирани към предотвратяването на самотата и изолацията, адаптирани към основните нужди на потребителите, за да бъдат независими и да останат колкото се може по-дълго време в тяхната обичайна среда."
 
Целеви групи: В проекта ще бъдат включени 52 лица:
-възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване
-хора с увреждания и техните семейства
Ще се адресират потребности от организирани социални услуги, съответстващи на нарастващото местно търсене, медицински и рехабилитационни услуги, насочени към възрастни хора и лица с увреждания в община Долни чифлик; мултиплициране на добри практики и утвърждаване на култура на потребление на социални услуги, както и култура на поведение спрямо социално уязвимите групи в нужда чрез изграждане на модел на патронажни грижи.
 
Лицата от целевите групи, желаещи да се включат в проекта, подават заявление по образец и придружаващи документи (Декларация за ползване на лични данни по образец и други) по настоящ адрес до кмета на община Долни чифлик.
 
Специалисти:
 1. Диспечер - 1 лице на трудов договор, 5 часов работен ден, средно образование, релевантен опит над 1 година.
 2. Домашен санитар- 13 лица на трудов договор, 4 часов работен ден.
 3. Шофьор - 1 лице на трудов договор, 4 часов работен ден, средно образование, релевантен опит над 1 година.
 4. Експерт "психо-социална подкрепа"- 1 лице на трудов договор, 4 часов работен ден, висше образование, образователно-квалификационна степен магистър, специалност „Психология”, минимум 6 години релевантен опит, минимум 6 години опит по проекти, психическа нагласа и желание за работа с лицата от целевата група по проекта.
 5. Социален работник - 1 лице на граждански договор, 336 часа, висше образование, магистърска степен, релевантен опит над 2 г., опит в изпълнение на проекти над 2 г.
 6. Медицинска сестра - 1 лице на граждански договор, 378 часа, средно образование, релевантен опит над 1 г.
 7. Супервайзор - 1 лице на граждански договор, 60 часа, висше образование, образователно-квалификационна степен магистър, специалност "психология", релевантен опит над 6 години, опит по проекти над 6 години.
 

Лицата, желаещи да се включат в проекта като специалисти, подават заявление по образец и придружаващи документи (Декларация за ползване на лични данни по образец, Декларация за спазване поверителността на личните данни и информацията по образец) и други до кмета на община Долни чифлик.

 
Обява за пресконференция по проекта

Програма за пресконференция

 


Информация за проведена пресконференция
и снимки

 

 

Удължава се срока за подаване на заявления за специалисти по проекта до 17:00 ч. на 31.10.2019 г.
01.04.2020 г.

ОБЯВА
за набиране на потребители и домашни санитари

 

Във връзка със стартирането на проект по процедура BG05M9OP001-2.101 "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3", община Долни чифлик събира заявления от кандидат-потребители от следните целеви групи:

 • Възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;
 • Хора с увреждания;
 • Възрастни в риск.

„Възрастен в риск” е лице, което е:

- в зависимост от грижа, поради увреждане, неподвижност или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот;  

- в случай, че лицето или член на семейството му е поставено под карантина във връзка с COVID-19;

- самотен/ни родител/и с дете/ца до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата си сами.

 Брой лица от целевата група, които ще бъдат включени в проекта: 108 бр.

 Дейност - Предоставяне на услуги за преодоляване последиците от коронавируса

 Продължителност на дейността: до 31.12.2020 г.

 Цел: Подобряване качеството на живот на хората с увреждания и възрастните хора, живеещи на територията на община Долни чифлик, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда за ограничаване контактите между хората, като бъдат подкрепени лицата, които са застрашени в най-голяма степен от COVID-19.

 Описание: На трудов договор ще бъдат назначени 27 домашни санитари, които ще извършват следното: доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги (със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора).
Изисквания за заемане на длъжността:

 1. Изисквания за заемане на длъжността

1.1. Образование – бе изискване за образование

1.2. Медицински изисквания – физически и психически здрав, без заболявания, определени като противопоказни за заемане на длъжността;

1.3. Познаване на законодателството на РБългария и вътрешните разпоредби на община Долни чифлик за реда и условията за предоставяне на социални услуги.

1.4. Други изисквания:

1.4.1. психическа нагласа и желание за работа с лицата от целевата група по проекта

Срок за набиране на заявления за домашни санитари: до 15.00 на 09.04.2020 г. в стая 206 в сградата на община Долни чифлик


На 03.04.2020 г. е подадено искане за сключване на допълнително споразумение по процедура BG05M9OP001-2.101 "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3"

 

Общо размер: 134 059,07 лв., от които:

Разходи за персонал: 95 756.48 лв.

Единна ставка в размер на 40 %: 38 302.59 лв.

 

По компонент 3 са допустими следните целеви групи:

 • Възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;
 • Хора с увреждания;
 • Възрастни в риск.

„Възрастен в риск” е лице, което е:

- в зависимост от грижа, поради увреждане, неподвижност или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот;

- в случай, че лицето или член на семейството му е поставено под карантина във връзка с COVID-19;

- самотен/ни родител/и с дете/ца до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата си сами.

 

Брой лица от целевата група, които ще бъдат включени в проекта: 108 бр.

 

 

Дейност - Предоставяне на услуги за преодоляване последиците от коронавируса

 

Продължителност на дейността: 8 месеца /до 31.12.2020 г./

 

Цел: Подобряване качеството на живот на хората с увреждания и възрастните хора, живеещи на територията на община Долни чифлик, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда за ограничаване контактите между хората, като бъдат подкрепени лицата, които са застрашени в най-голяма степен от COVID-19.

 

Описание: На трудов договор ще бъдат назначени 27 домашни санитари, 1 диспечер, 1 шофьор. Кандидатите за домашен санитар представят заявление и придружаващи документи, като се води регистър. За позициите "диспечер" и "шофьор" ще бъдат сключени нови трудови договори с лицата, които към момента са назначени на тези позиции в Звеното по договора по Компонент 2. Подборът на персонал ще бъде първоначално и текущо, при необходимост. Назначените лица преминават инструктаж относно спазване изискванията за работа в условията на пандемия.

Ще се извършва:

 • доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги (със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора). Като потребители ще бъдат включвани всички лица от целевите групи, изявили желание да ползват услуги по Компонент 3.
 • Транспорт на персонала, предоставящ услугите, от/до домовете на лицата.
 • Осигуряване на лични предпазни средства и дезинфекциращи препарати за лицата, предоставящи услугите.

Удължава се срока за набиране на заявления за домашни санитари: до 15.00 на 10.04.2020 г. в стая 206 в сградата на община Долни чифлик

Удължава се срока за набиране на заявления за домашни санитари: до 15.00 на 15.04.2020 г. в стая 206 в сградата на община Долни чифлик


На 15.04.2020 г. Община Долни чифлик подписа Допълнително споразумение № 01 към Договор №  BG05M9OP001-2.040-0106-C01

 

 

 

 

 

 
Потърсете в сайта

 

 
Целево подпомагане с топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата