Побратимени градове
ОСП "Благоустройство и озеленяване"
Проекти
Проект „Център за възстановяване на социалния живот“
25.06.2019

На 27.02.2019 г. община Долни чифлик подписа административен договор с Министерство на труда и социалната политика за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-4.003-0005-C01 за изпълнение на проект „Център за възстановяване на социалния живот“ по процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001-4.003 „Транснационални партньорства“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.

Размерът на предоставяната безвъзмездна финансова помощ е 198 660,00 лв. от които 188 727,00 лв. европейско и 9 933,00 лв. национално финансиране. Срокът за реализацията на проекта е 18 месеца и стартира изпълнението си на 03.07.2019 г.


Основна цел на проекта е насърчаване на транснационалното сътрудничество по отношение на обмяна на опит, добри практики и модели за повишаване на знанията, уменията и компетенциите на служителите в община Долни чифлик в сферата на социалното включване, здравеопазване, равните възможности и недискриминацията и условията за труд.


Специфична цел 1: Повишаване знанията, уменията и компетентностите на служителите в община Долни чифлик предоставящи социални услуги и заинтересованите страни чрез изучаване на практики и разширяване на транснационалното сътрудничество.


Специфична цел 2: Въвеждане на иновативни практики за предоставяне на интегрирани социални услуги и достъп до тях.


Дейностите, които ще се изпълняват по проекта са:

  • Повишаване на капацитета на заинтересовани страни по отношение разработването, прилагането, мониторинга и оценка на добри практики и иновативни подходи;
  • Адаптиране и валидиране на социални иновации;
  • Дейности за оценка на постигнатите резултати от гледна точка на приложимостта на иновационните елементи;
  • Дейности по разпространение на постигнатите резултати;
  • Изследване опита на други държави членки на ЕС в областта на предоставяне на интегрирани социални услуги.

 27.08.2019 г. 

ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,


Община Долни чифлик, в качеството на бенефициент, има удоволствието да Ви покани на встъпителна пресконференция на проект № BG05M9OP001-4.003-0005 „Център за възстановяване на социалния живот”, процедура BG05M9OP001-4.003  „Транснационални партньорства“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.


На пресконференцията ще бъдат представени общата и специфичните цели на проекта, планираните дейности и резултати.

 

Събитието ще се състои на 30.08.2019 г. (петък) от 11,00 часа в залата на Община Долни чифлик.

  

За нас ще бъде удоволствие Вашето присъствие!

 

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

ПРИ ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК


30.08.2019 г.


На 30.08.2019 г., в Заседателната зала на Общинска администрация Долни чифлик, се проведе встъпителна пресконференция по проект BG05M9OP001-4.003-0005-C01 „Център за възстановяване на социалния живот“ 

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 4 „Транснационално сътрудничество“, процедура: BG05M9OP001-4.003 „Транснационални партньорства“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

На събитието присъстваха представители на медиите, граждани и служители на общинска администрация Долни чифлик.

 

Екипът на проекта запозна присъстващите с общата и специфичните цели на проекта, планираните дейности и резултати.10.10.2019 г.В изпълнение дейностите на проект BG05M9OP001-4.003-0005-С01 „Център за възстановяване на социалния живот“ по Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2014-2020 се проведе работно посещение в Италия. От 01 до 05 октомври 2019 г. служители в структурите на общинска администрация Долни чифлик предоставящи социални и здравни услуги посетиха различни социални домове и институции, изследваха добри практики и иновативни подходи в прилагането на интегрираните услуги. Това способства за постигане на една от специфичните цели на проекта: повишаване знанията, уменията и компетентността на служители в община Долни чифлик предоставящи социални услуги и заинтересованите страни чрез изучаване на практики и разширяване на транснационалното сътрудничество.Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата