Побратимени градове
ОСП "Благоустройство и озеленяване"
Проекти
Проект „Център за възстановяване на социалния живот“
25.06.2019

На 27.02.2019 г. община Долни чифлик подписа административен договор с Министерство на труда и социалната политика за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-4.003-0005-C01 за изпълнение на проект „Център за възстановяване на социалния живот“ по процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001-4.003 „Транснационални партньорства“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.

Размерът на предоставяната безвъзмездна финансова помощ е 198 660,00 лв. от които 188 727,00 лв. европейско и 9 933,00 лв. национално финансиране. Срокът за реализацията на проекта е 18 месеца и стартира изпълнението си на 03.07.2019 г.


Основна цел на проекта е насърчаване на транснационалното сътрудничество по отношение на обмяна на опит, добри практики и модели за повишаване на знанията, уменията и компетенциите на служителите в община Долни чифлик в сферата на социалното включване, здравеопазване, равните възможности и недискриминацията и условията за труд.


Специфична цел 1: Повишаване знанията, уменията и компетентностите на служителите в община Долни чифлик предоставящи социални услуги и заинтересованите страни чрез изучаване на практики и разширяване на транснационалното сътрудничество.


Специфична цел 2: Въвеждане на иновативни практики за предоставяне на интегрирани социални услуги и достъп до тях.


Дейностите, които ще се изпълняват по проекта са:

 • Повишаване на капацитета на заинтересовани страни по отношение разработването, прилагането, мониторинга и оценка на добри практики и иновативни подходи;
 • Адаптиране и валидиране на социални иновации;
 • Дейности за оценка на постигнатите резултати от гледна точка на приложимостта на иновационните елементи;
 • Дейности по разпространение на постигнатите резултати;
 • Изследване опита на други държави членки на ЕС в областта на предоставяне на интегрирани социални услуги.

 27.08.2019 г. 

ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,


Община Долни чифлик, в качеството на бенефициент, има удоволствието да Ви покани на встъпителна пресконференция на проект № BG05M9OP001-4.003-0005 „Център за възстановяване на социалния живот”, процедура BG05M9OP001-4.003  „Транснационални партньорства“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.


На пресконференцията ще бъдат представени общата и специфичните цели на проекта, планираните дейности и резултати.

 

Събитието ще се състои на 30.08.2019 г. (петък) от 11,00 часа в залата на Община Долни чифлик.

  

За нас ще бъде удоволствие Вашето присъствие!

 

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

ПРИ ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК


30.08.2019 г.


На 30.08.2019 г., в Заседателната зала на Общинска администрация Долни чифлик, се проведе встъпителна пресконференция по проект BG05M9OP001-4.003-0005-C01 „Център за възстановяване на социалния живот“ 

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 4 „Транснационално сътрудничество“, процедура: BG05M9OP001-4.003 „Транснационални партньорства“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

На събитието присъстваха представители на медиите, граждани и служители на общинска администрация Долни чифлик.

 

Екипът на проекта запозна присъстващите с общата и специфичните цели на проекта, планираните дейности и резултати.10.10.2019 г.В изпълнение дейностите на проект BG05M9OP001-4.003-0005-С01 „Център за възстановяване на социалния живот“ по Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2014-2020 се проведе работно посещение в Италия. От 01 до 05 октомври 2019 г. служители в структурите на общинска администрация Долни чифлик предоставящи социални и здравни услуги посетиха различни социални домове и институции, изследваха добри практики и иновативни подходи в прилагането на интегрираните услуги. Това способства за постигане на една от специфичните цели на проекта: повишаване знанията, уменията и компетентността на служители в община Долни чифлик предоставящи социални услуги и заинтересованите страни чрез изучаване на практики и разширяване на транснационалното сътрудничество.
04.02.2020 г.


Община Долни чифлик, в качеството си на бенефициент по проект „Център за възстановяване на социалния живот“, процедура BG05M9OP001-4.003 „Транснационални партньорства“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от  Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, изпълняван по договор № BG05M9OP001-4.003-0005-C01, започва набирането на лица, желаещи да бъдат ангажирани по проекта за следните длъжности:

 •  Мл. експерт “Сътрудник социални дейности“ – 1 лице на трудов договор за срок от 6 месеца, 8 часов работен ден;

 • Мл. експерт „Комуникации“ – 1 лице на трудов договор за срок от 6 месеца, 8 часов работен ден.

I. Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:

1. Основни изисквания:
 • право да кандидатстват имат безработни лица в трудоспособна възраст до 29 години
 • да имат висше образование - завършена образователна степен – минимум бакалавър с професионално направление: социални дейности, психология, комуникации и други.
 • да притежават отлична компютърна грамотност;
 • да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер.
2. Специфични изисквания:

Ще се счита за предимство:

 • Да имат практически опит в областта на социалните услуги.


II. Ред за провеждане на подбора:

2.1. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите в подбора са:

 • Заявление за участие – приложение 1;
 • Декларация за запознатост за ползване на лични данни – приложение 2;
 • Декларация за поверителност – приложение 3;
 • Автобиография;
 • Копия от документите за придобита образователно-квалификационна степен;
 • Копия от документите, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж;
 • други.

2.2. Документите следва да се подават на следния адрес: гр. Долни чифлик, пл. „Тича“ № 1 в Център за услуга и информация на гражданите всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа.

Краен срок за подаване на документите е до 12.00 часа на 20.02.2020 г.

2.3. Подборът протича в два етапа:
 • Проверка на съответствието на представените документи с обявените изисквания;
 • Интервю с допуснатите кандидати.

До участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили всички документи в срок или представените документи не удовлетворяват изпълнението на изискванията.

Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и информация за дата, час и място на провеждане на интервюто, се обявяват на интернет страницата на община Долни чифлик http://dolni-chiflik.acstre.com, Раздел “Конкурси за работа”, както и на информационно табло на входа на административната сграда на Община Долни чифлик, в еднодневен срок след изтичане на срока за подаване на документите за участие в подбора.

В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им.

Интервюто се провежда от комисията, назначена със заповед на кмета и има за цел да се установи в каква степен всеки кандидат притежава професионалните качества, необходими за изпълнението на длъжността.

След приключване на работата си, комисията подготвя протокол с резултатите от интервюто и списък с класираните кандидати в еднодневен срок от провеждането на интервюто.

Кметът на община Долни чифлик взема решение за сключване на трудов договор с предложените от комисията кандидати.

Обжалването на решението за класиране на кандидатите, не спира изпълнението, поради високата обществена значимост на настоящия проект.

За допълнителна информация: Дияна Момкова – ръководител на проект „Център за възстановяване на социалния живот“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., тел. 0882/272547


Приложения:


 21.02.2020 г.

Протокол от заседание на Комисия за подбор на персонал по проект „Център за възстановяване на социалния живот“, изпълняван по договор № BG05M9OP001-4.003-0005-C01


06.03.2020 г.

Община Долни чифлик в качеството си на бенефициент по проект „Център за възстановяване на социалния живот“, процедура BG05M9OP001-4.003 „Транснационални партньорства“,  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от  Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, изпълняван по договор № BG05M9OP001-4.003-0005-C01 започва набирането на лица, желаещи да бъдат ангажирани по проекта за следната длъжност:

 

Експертна длъжност със спомагателни функции - специалист „Комуникации“ – 1 лице на трудов договор за срок от 6 месеца, 8 часов работен ден

 

 1. Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:
  • Основни изисквания
 • право да кандидатстват имат безработни лица в трудоспособна възраст до 29 години
 • образование – средно;
 • да притежават отлична компютърна грамотност;
 • да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер.
  • Специфични изисквания:

Ще се счита за предимство:

 • Да учат висше образование в областта на социални дейности, психология, комуникации и др.
 • Да имат практически опит в областта на социалните услуги.
 1. Ред за провеждане на подбора:
  • Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите в подбора са:
 • Заявление за участие – приложение 1;
 • Декларация за запознатост за ползване на лични данни – приложение 2;
 • Декларация за поверителност – приложение 3;
 • Автобиография;
 • Копия от документите за придобита образователно-квалификационна степен;
 • Копия от документите, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж;
 • други.
  • Документите следва да се подават на следния адрес: гр. Долни чифлик, пл. „Тича“ № 1 в Център за услуга и информация на гражданите всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа.

Краен срок за подаване на документите е до 12.00 часа на 10.03.2020 г.

 • Подборът протича в два етапа:
 • Проверка на съответствието на представените документи с обявените изисквания;
 • Интервю с допуснатите кандидати.

До участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили всички документи в срок или представените документи не удовлетворяват изпълнението на изискванията.

Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и информация за дата, час и място на провеждане на интервюто, се обявяват на интернет страницата на община Долни чифлик http://dolni-chiflik.acstre.com, Раздел “Конкурси за работа”, както и на информационно табло на входа на административната сграда на Община Долни чифлик, в еднодневен срок след изтичане на срока за подаване на документите за участие в подбора.

В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им.

Интервюто се провежда от комисията, назначена със заповед на кмета и има за цел да се установи в каква степен всеки кандидат притежава професионалните качества, необходими за изпълнението на длъжността.

След приключване на работата си, комисията подготвя протокол с резултатите от интервюто и списък с класираните кандидати в еднодневен срок от провеждането на интервюто.

Кметът на община Долни чифлик взема решение за сключване на трудов договор с предложените от комисията кандидати.

Обжалването на решението за класиране на кандидатите, не спира изпълнението, поради високата обществена значимост на настоящия проект.

 

За допълнителна информация: Дияна Момкова – ръководител на проект „Център за възстановяване на социалния живот“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., тел. 0882/272547.

Приложения:

10.03.2020 г.

Протокол от заседание на Комисия за подбор на персонал по проект „Център за възстановяване на социалния живот“, изпълняван по договор № BG05M9OP001-4.003-0005-C01

12.03.2020 г.

Протокол от заседание на Комисия за подбор на персонал по проект „Център за възстановяване на социалния живот“, изпълняван по договор № BG05M9OP001-4.003-0005-C01

Потърсете в сайта

 

 
Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата