Патронажна грижа - Компонент 2
Патронажна грижа - Компонент 3
ОСП "Благоустройство и озеленяване"
Проекти
Проект „Център за възстановяване на социалния живот“
01.04.2019

На 27.02.2019 г. община Долни чифлик подписа административен договор с Министерство на труда и социалната политика за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-4.003-0005-C01 за изпълнение на проект „Център за възстановяване на социалния живот“ по процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001-4.003 „Транснационални партньорства“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.

Размерът на предоставяната безвъзмездна финансова помощ е 198 660,00 лв. от които 188 727,00 лв. европейско и 9 933,00 лв. национално финансиране. Срокът за реализацията на проекта е 18 месеца и стартира изпълнението си на 03.07.2019 г.


Основна цел на проекта е насърчаване на транснационалното сътрудничество по отношение на обмяна на опит, добри практики и модели за повишаване на знанията, уменията и компетенциите на служителите в община Долни чифлик в сферата на социалното включване, здравеопазване, равните възможности и недискриминацията и условията за труд.


Специфична цел 1: Повишаване знанията, уменията и компетентностите на служителите в община Долни чифлик предоставящи социални услуги и заинтересованите страни чрез изучаване на практики и разширяване на транснационалното сътрудничество.


Специфична цел 2: Въвеждане на иновативни практики за предоставяне на интегрирани социални услуги и достъп до тях.


Дейностите, които ще се изпълняват по проекта са:

 • Повишаване на капацитета на заинтересовани страни по отношение разработването, прилагането, мониторинга и оценка на добри практики и иновативни подходи;
 • Адаптиране и валидиране на социални иновации;
 • Дейности за оценка на постигнатите резултати от гледна точка на приложимостта на иновационните елементи;
 • Дейности по разпространение на постигнатите резултати;
 • Изследване опита на други държави членки на ЕС в областта на предоставяне на интегрирани социални услуги.

 27.08.2019 г. 

ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,


Община Долни чифлик, в качеството на бенефициент, има удоволствието да Ви покани на встъпителна пресконференция на проект № BG05M9OP001-4.003-0005 „Център за възстановяване на социалния живот”, процедура BG05M9OP001-4.003  „Транснационални партньорства“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.


На пресконференцията ще бъдат представени общата и специфичните цели на проекта, планираните дейности и резултати.

 

Събитието ще се състои на 30.08.2019 г. (петък) от 11,00 часа в залата на Община Долни чифлик.

  

За нас ще бъде удоволствие Вашето присъствие!

 

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

ПРИ ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК


30.08.2019 г.


На 30.08.2019 г., в Заседателната зала на Общинска администрация Долни чифлик, се проведе встъпителна пресконференция по проект BG05M9OP001-4.003-0005-C01 „Център за възстановяване на социалния живот“ 

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 4 „Транснационално сътрудничество“, процедура: BG05M9OP001-4.003 „Транснационални партньорства“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

На събитието присъстваха представители на медиите, граждани и служители на общинска администрация Долни чифлик.

 

Екипът на проекта запозна присъстващите с общата и специфичните цели на проекта, планираните дейности и резултати.10.10.2019 г.В изпълнение дейностите на проект BG05M9OP001-4.003-0005-С01 „Център за възстановяване на социалния живот“ по Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2014-2020 се проведе работно посещение в Италия. От 01 до 05 октомври 2019 г. служители в структурите на общинска администрация Долни чифлик предоставящи социални и здравни услуги посетиха различни социални домове и институции, изследваха добри практики и иновативни подходи в прилагането на интегрираните услуги. Това способства за постигане на една от специфичните цели на проекта: повишаване знанията, уменията и компетентността на служители в община Долни чифлик предоставящи социални услуги и заинтересованите страни чрез изучаване на практики и разширяване на транснационалното сътрудничество.
04.02.2020 г.


Община Долни чифлик, в качеството си на бенефициент по проект „Център за възстановяване на социалния живот“, процедура BG05M9OP001-4.003 „Транснационални партньорства“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от  Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, изпълняван по договор № BG05M9OP001-4.003-0005-C01, започва набирането на лица, желаещи да бъдат ангажирани по проекта за следните длъжности:

 •  Мл. експерт “Сътрудник социални дейности“ – 1 лице на трудов договор за срок от 6 месеца, 8 часов работен ден;

 • Мл. експерт „Комуникации“ – 1 лице на трудов договор за срок от 6 месеца, 8 часов работен ден.

I. Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:

1. Основни изисквания:
 • право да кандидатстват имат безработни лица в трудоспособна възраст до 29 години
 • да имат висше образование - завършена образователна степен – минимум бакалавър с професионално направление: социални дейности, психология, комуникации и други.
 • да притежават отлична компютърна грамотност;
 • да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер.
2. Специфични изисквания:

Ще се счита за предимство:

 • Да имат практически опит в областта на социалните услуги.


II. Ред за провеждане на подбора:

2.1. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите в подбора са:

 • Заявление за участие – приложение 1;
 • Декларация за запознатост за ползване на лични данни – приложение 2;
 • Декларация за поверителност – приложение 3;
 • Автобиография;
 • Копия от документите за придобита образователно-квалификационна степен;
 • Копия от документите, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж;
 • други.

2.2. Документите следва да се подават на следния адрес: гр. Долни чифлик, пл. „Тича“ № 1 в Център за услуга и информация на гражданите всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа.

Краен срок за подаване на документите е до 12.00 часа на 20.02.2020 г.

2.3. Подборът протича в два етапа:
 • Проверка на съответствието на представените документи с обявените изисквания;
 • Интервю с допуснатите кандидати.

До участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили всички документи в срок или представените документи не удовлетворяват изпълнението на изискванията.

Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и информация за дата, час и място на провеждане на интервюто, се обявяват на интернет страницата на община Долни чифлик http://dolni-chiflik.acstre.com, Раздел “Конкурси за работа”, както и на информационно табло на входа на административната сграда на Община Долни чифлик, в еднодневен срок след изтичане на срока за подаване на документите за участие в подбора.

В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им.

Интервюто се провежда от комисията, назначена със заповед на кмета и има за цел да се установи в каква степен всеки кандидат притежава професионалните качества, необходими за изпълнението на длъжността.

След приключване на работата си, комисията подготвя протокол с резултатите от интервюто и списък с класираните кандидати в еднодневен срок от провеждането на интервюто.

Кметът на община Долни чифлик взема решение за сключване на трудов договор с предложените от комисията кандидати.

Обжалването на решението за класиране на кандидатите, не спира изпълнението, поради високата обществена значимост на настоящия проект.

За допълнителна информация: Дияна Момкова – ръководител на проект „Център за възстановяване на социалния живот“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., тел. 0882/272547


Приложения:


 21.02.2020 г.

Протокол от заседание на Комисия за подбор на персонал по проект „Център за възстановяване на социалния живот“, изпълняван по договор № BG05M9OP001-4.003-0005-C01


06.03.2020 г.

Община Долни чифлик в качеството си на бенефициент по проект „Център за възстановяване на социалния живот“, процедура BG05M9OP001-4.003 „Транснационални партньорства“,  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от  Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, изпълняван по договор № BG05M9OP001-4.003-0005-C01 започва набирането на лица, желаещи да бъдат ангажирани по проекта за следната длъжност:

 

Експертна длъжност със спомагателни функции - специалист „Комуникации“ – 1 лице на трудов договор за срок от 6 месеца, 8 часов работен ден

 

 1. Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:
  • Основни изисквания
 • право да кандидатстват имат безработни лица в трудоспособна възраст до 29 години
 • образование – средно;
 • да притежават отлична компютърна грамотност;
 • да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер.
  • Специфични изисквания:

Ще се счита за предимство:

 • Да учат висше образование в областта на социални дейности, психология, комуникации и др.
 • Да имат практически опит в областта на социалните услуги.
 1. Ред за провеждане на подбора:
  • Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите в подбора са:
 • Заявление за участие – приложение 1;
 • Декларация за запознатост за ползване на лични данни – приложение 2;
 • Декларация за поверителност – приложение 3;
 • Автобиография;
 • Копия от документите за придобита образователно-квалификационна степен;
 • Копия от документите, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж;
 • други.
  • Документите следва да се подават на следния адрес: гр. Долни чифлик, пл. „Тича“ № 1 в Център за услуга и информация на гражданите всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа.

Краен срок за подаване на документите е до 12.00 часа на 10.03.2020 г.

 • Подборът протича в два етапа:
 • Проверка на съответствието на представените документи с обявените изисквания;
 • Интервю с допуснатите кандидати.

До участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили всички документи в срок или представените документи не удовлетворяват изпълнението на изискванията.

Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и информация за дата, час и място на провеждане на интервюто, се обявяват на интернет страницата на община Долни чифлик http://dolni-chiflik.acstre.com, Раздел “Конкурси за работа”, както и на информационно табло на входа на административната сграда на Община Долни чифлик, в еднодневен срок след изтичане на срока за подаване на документите за участие в подбора.

В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им.

Интервюто се провежда от комисията, назначена със заповед на кмета и има за цел да се установи в каква степен всеки кандидат притежава професионалните качества, необходими за изпълнението на длъжността.

След приключване на работата си, комисията подготвя протокол с резултатите от интервюто и списък с класираните кандидати в еднодневен срок от провеждането на интервюто.

Кметът на община Долни чифлик взема решение за сключване на трудов договор с предложените от комисията кандидати.

Обжалването на решението за класиране на кандидатите, не спира изпълнението, поради високата обществена значимост на настоящия проект.

 

За допълнителна информация: Дияна Момкова – ръководител на проект „Център за възстановяване на социалния живот“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., тел. 0882/272547.

Приложения:

10.03.2020 г.

Протокол от заседание на Комисия за подбор на персонал по проект „Център за възстановяване на социалния живот“, изпълняван по договор № BG05M9OP001-4.003-0005-C01

12.03.2020 г.

Протокол от заседание на Комисия за подбор на персонал по проект „Център за възстановяване на социалния живот“, изпълняван по договор № BG05M9OP001-4.003-0005-C01

 


01.04.2020 г.


През месец март 2020 г. в община Долни чифлик стартира дейността си „Център за възстановяване на социалния живот“, финансиран по Проект № BG05M9OP001-4.003-0005-С01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Центърът представлява иновативен модел за предоставяне на социални услуги на принципа на „едно гише“. Той дава възможност на ползвателите на социални услуги да подават заявления и да получават информация и указания за всички социални услуги в община Долни чифлик. Центърът се намира на първи етаж в сградата на община Долни чифлик, стая № 112.


За удобство на потенциалните потребители и техните близки е разработена и внедрена електронната платформа „Център за възстановяване на социалния живот“ („Recover center for social  life”), достъпна на интернет адрес: http://dolni-chiflik-social.acstre.com/ . Основна ѝ цел е подобряване на достъпа до социалните услуги, предоставяни в община Долни чифлик. Тя е отворена за всички граждани, нуждаещи се от помощ и подкрепа, за да подобрят социалния си живот. Чрез платформата те могат да получат информация за предоставяните социални услуги, начина на предоставянето им, както и електронно да подават заявления и осъществяват on-line контакт със служителите в центъра.


Центърът ще работи пилотно за период от 6 месеца в рамките на проекта.Потърсете в сайта
Целево подпомагане с топъл обяд в община Долни чифлик
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата
Побратимени градове
Проверка на задължения за местни данъци и такси