Побратимени градове
Архивен фонд
Устройство на територията

Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект
Нормативно основание: Закон за устройство на територията - чл. 154, ал. 1 и 5
Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт: гл. архитект
Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт: заявление
Необходими документи: 1. Документ за собственост (нотариален акт, отстъпено право на строеж и др.)
2. Копие от действащ ПУП-ПРЗ, ПЗ, РУП, заверен за “вярно с оригинала”
3. Нотариално заверено съгласие на заинтересуваните лица – възложителят, собствениците и носителите на ограничени вещни права в поземления имот
4. Актуална скица
5. Две копия от инвестиционния проект, а именно:
- Част Архитектура
- Част Озеленяване
- Част ОВК
- Част СК
- Част Геодезия
- Част ВОД
- Част ЕЛ.
- Част Геология
- Част ВиК
- Част Енергийна ефективност
- Част Технология
- Част ПБЗ
- Част Пожарна безопасност
- Част ПУСО
6. Доклад за оценка за съответствието на проектната документация със съществените изисквания към строежите(ОСИП ); (когато се изисква такова) / за инвестиционния проект/
7. Положително становище на органите по пожарна безопасност само за строежите от Іва, ІІра и ІIІта категория
8. Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура – НЕК, В и К, Топлофикация и др. /при завишени мощности/
9. Решение по оценка на въздействието върху околната среда, издадено по реда на закона за опазване на околната среда (когато има промяна на функцията и предназначението)
10. Разрешение за строеж №............../................г.- оригинал;
Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга: заявление
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:  
Такси или цени, основание за тяхното определяне:  чл.33 от НОАМТЦУ


обратно

Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата