Побратимени градове
Архивен фонд
Устройство на територията

Съгласуване на идейни инвестиционни проекти
Нормативно основание: Закон за устройство на територията - чл. 141, ал. 1
Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт: гл. архитект
Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт: заявление
Необходими документи: 1. Документ за собственост или отстъпено право на строеж (нотариален акт, отстъпено право на строеж и др.)
2. Виза за проектиране по чл. 140 от ЗУТ, когато се изисква по ЗУТ.
3. Актуална скица от СГКК– Варна (където има влязла в сила КК).
4. Копие от действащ ПУП-ПРЗ, ПЗ, РУП, заверен „вярно с оригинала“.
5. Три копия от идейния инвестиционен проект, както следва:
- Част Архитектура
- Част СК
- Част Ел.
- Част ВиК
- Част Озеленяване
- Част Геодезия
6. Съгласуване с НИНКН за недвижими паметници на културата и за строежи в техните граници и охранителните им зони.
Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга: заявление
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: една година
Такси или цени, основание за тяхното определяне:  чл.33 от НОАМТЦУ


обратно

Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата