Побратимени градове
Архивен фонд
Устройство на територията

Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока
Нормативно основание: Закон за устройство на територията – чл. 153, ал. 3 и 4
Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт: гл. архитект
Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт: заявление
Необходими документи: 1. Документ за собственост /или друг документ, удостоверяващ качеството възложител/ - копие;
2. Разрешение за строеж - оригинал;
3. Пълномощно/в случай, че искането се подава от пълномощник/
Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга: заявление
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: три години
Такси или цени, основание за тяхното определяне:  чл.33 от НОАМТЦУ


обратно

Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата