Побратимени градове
Архивен фонд
Устройство на територията

Приемане и удостоверяване предаването на екзекутивна документация
Нормативно основание: Закон за устройство на територията - чл. 175, ал. 2
Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт: гл. архитект
Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт: заявление
Необходими документи: 1. Документ за собственост или отстъпено право за строеж, документ за отстъпено право на строеж в чужд имот по силата на специален закон
2. Три комплекта екзекутивна документация (два оригинални и едно копие, заверено за вярност от възложителя):
- част В и К………бр.,
- част СК…………………бр.,
- част Пож. безопасност……бр.
- част Електро……бр.,
- част Геодезия…………бр.
- част Oзеленяване ……… бр.,
- част Пътна………бр.
- част Архитектура………бр.,
- част Ен. ефективност……бр.,
- част ОВК………бр.,
- част Геология………..бр.,
- други……………. бр.
3. Заверен протокол за строителна линия;
4. Копие на разрешение за строеж.
Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга: заявление
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:  
Такси или цени, основание за тяхното определяне:  чл.33 от НОАМТЦУ


обратно

Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата