Побратимени градове
Архивен фонд
Устройство на територията

Освидетелстване на сгради и издаване на заповед за премахване /поправяне или заздравяване/ на строежи, негодни за използване или застрашени от самосрутване
Нормативно основание: Закон за устройство на територията - чл. 195 ал. 5 и чл. 196 
Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт: изготвяне на констативен протокол- комисия назначена със заповед определена от кмета на общината; издаване на заповед - кмет; 
Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт: Заявление, жалба, молба - свободен текст 
Необходими документи:  
Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга: заявление
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:  
Такси или цени, основание за тяхното определяне: 20 лв., чл.33 от НОАМТЦУ


обратно

Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата