Побратимени градове
Архивен фонд
Устройство на територията

Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове
Нормативно основание: Закон за устройство на територията - чл. 135, ал. 3 и чл. 136
Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт: кмет
Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт: заявление
Необходими документи: 1. Документ за собственост - копие;
2. Задание на основание чл. 125, ал. 1 от ЗУТ;
3. Скица-предложение на исканото изменение на основание чл. 135, ал.2 от ЗУТ;
4. Пълномощно (при необходимост) – копие;
5. Удостоверение за наследници (при необходимост) - копие.
Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга: заявление
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: няма
Такси или цени, основание за тяхното определяне: без обособяване на нов имот - 50 лв. с обособяване на нов имот - 50 лв. плюс по 20 лв. за всеки следващ имот, чл.33 от НОАМТЦУ


обратно

Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата