Побратимени градове
Архивен фонд
Устройство на територията

Издаване на разрешение за строеж в поземлени имоти в горски територии без промяна на предназначението
Нормативно основание: Закон за устройство на територията - чл. 59 ал. 2, във връзка с чл. 8 т. 3 и чл. 12 ал. 3
Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт: гл. архитект
Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт: заявление
Необходими документи: заявление
Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга: заявление
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: три години
Такси или цени, основание за тяхното определяне: 1,20 лв./кв.м, но не по-малко от 60 лв., чл.33 от НОАМТЦУ

обратно

Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата