Побратимени градове
Архивен фонд
Устройство на територията

Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии
Нормативно основание: Правилник за прилагането на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи - чл. 13 ал. 4-7
Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт:  
Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт: заявление
Необходими документи: заявление
Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга: заявление
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:  
Такси или цени, основание за тяхното определяне:  чл.33 от НОАМТЦУ


обратно

Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата