Побратимени градове
Архивен фонд
Устройство на територията

Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.52 от ЗКИР, във връзка с чл.175 от ЗУТ
Нормативно основание: Закон за кадастъра и имотния регистър - чл.52, ал.5 и във връзка с чл.175 от ЗУТ.
Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт: директор дирекция УТТТОС
Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт: искане
Необходими документи: 1. Документ за собственост на имота - копие;
2. Разрешение за строеж - копие;
3. Пълномощно (при необходимост) - копие;
4. Удостоверение за наследници (при необходимост) - копие.
5. Документ за платена такса – копие;
6. Проект - 1 бр. папка в цифров /cad формат/ и графичен вид /обяснителна записка, данни от геодезически измервания и скица – проект за попълване на кадастрален план на недеформируема прозрачна основа/
Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга: Искане
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: безсрочно
Такси или цени, основание за тяхното определяне: чл.33 от НОАМТЦУ


обратно

Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата