Побратимени градове
Архивен фонд
Устройство на територията

Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива
Нормативно основание: Закон за устройство на територията - чл. 150 
Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт: гл. архитект
Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт: заявление
Необходими документи: 1. Документ за собственост - копие;
2. Актуална скица - копие;
3. Актуална скица от СГКК – Варна (където има влязла в сила КК) – копие;
4. Скица с предложение за изменение на ПУП за случаите по чл. 135 от ЗУТ или Заповед по реда на чл. 125, ал.7 от ЗУТ ;
5. Проект за план- извадка, съгласуван с проектанта на ПУП, съгласно чл.133, ал.1 от ЗУТ;
6. Пълномощно /в случай, че искането се подава от пълномощник/;
7. Удостоверение за наследници (при необходимост) - копие.
8. Други документи свързани с посоченото основание
Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга: заявление
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:  
Такси или цени, основание за тяхното определяне:  чл.33 от НОАМТЦУ


обратно

Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата