Побратимени градове
Архивен фонд
Устройство на територията

Издаване на разрешение за строеж
Нормативно основание: Закон за устройство на територията - чл. 148
Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт: гл. архитект
Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт: заявление
Необходими документи: 1. Документ за собственост /или друг документ, удостоверяващ качеството възложител/;
2. Виза за проектиране/в случаите, в които е задължителна/;
3. Копия от одобрения и съгласуван инвестиционен проект:
- Архитектура
- Конструкции/Конструктивна експертиза
- Ел.
- ВиК
- Енергийна ефективност + доклад за съответствие
- Технологичен проект
- ПБЗ
- Озеленяване
- Геодезия/Вертикална+трасировъчен план+тахиметрия/
- Пожарна безопасност
- Геология
Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга: заявление
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: три години
Такси или цени, основание за тяхното определяне: чл.33 от НОАМТЦУ


обратно

Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата