Побратимени градове
Архивен фонд
Устройство на територията

Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове
Нормативно основание: Закон за устройство на територията - чл. 124, ал. 3 и 7
Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт: кмет
Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт: заявление
Необходими документи: 1. Документ за собственост - копие;
2. Актуална скица - копие;
3. Задание за проектиране на основание чл.124 а, ал.7 от ЗУТ, скица-предложение;
4. Копие от удостоверение за наследници (при необходимост);
5. Копие от удостоверение за актуално състояние (за юридически лица);
6. Пълномощно (в случаите, когато заявлението се подава от пълномощник);
7. Удостоверение за наследници (при необходимост) - копие.
Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга: заявление
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:  
Такси или цени, основание за тяхното определяне:  до 3 дка - 90 лв., над 3 дка - 90 лв. плюс 10 лв. за всеки следващ декар, чл.33 от НОАМТЦУ 


обратно

Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата