Побратимени градове
Архивен фонд
Устройство на територията

Разглеждане и одобрявaне на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж
Нормативно основание: Закон за устройство на територията - чл. 142, чл. 144 и чл. 145, ал. 1 и 3
Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт: гл. архитект
Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт: заявление
Необходими документи: 1. Документ за собственост /или друг документ, удостоверяващ качеството възложител/ - копие;
2. Виза за проектиране/в случаите, в които е задължителна/;
3. Три екземпляра от инвестиционен проект, както следва:
  - Част Архитектура Част Озеленяване Част ОВК
  - Част СК Част Геодезия Част ВОД
  - Част ЕЛ Част Геология Част Пътна
  - Част ВиК Част Енергийна ефективност Част Технология
  - Част ПБЗ Част Пожарна безопастност Част ПУСО
4. Решение по оценка на въздействието върху околната среда, издадено по реда на ЗООС/ в случаите, в които се изисква ОВОС/;
5. Оценка за съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите, изготвена от съответното лице по чл.142, ал.6 ЗУТ;
6. Положително становище на органите на пожарна и аварийна безопасност/ ако строежът е първа, втора и трета категория/;
7. Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура;
8. Специалните разрешителни /изискуеми по специални закони/;
9. Техничиски паспорт на сградата/при реконструкция, преустройство, надстрояване, промяна на предназначението и натоварванията/;
Други документи
Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга: заявление
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: една година
Такси или цени, основание за тяхното определяне:  чл.33 от НОАМТЦУ


обратно

Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата