Побратимени градове
Архивен фонд
Устройство на територията

Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория
Нормативно основание: Закон за устройство на територията - чл. 177, ал. 3 и 4
Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт: гл. архитект
Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт: заявление
Необходими документи: 1. Документ за собственост или документ за учредено право на строеж в чужд имот или документ за право да се строи в чужд имот по силата на специален закон - копие;
2. Разрешение за строеж (акт за узаконяване);
3. Протокол за определяне на строителна линия и ниво, с резултатите от проверките на достигнатите контролирани нива;
4. Заверена заповедна книга;
5. Акт (приложение7) за приемане на извършените СМР по нива и елементи на строителната конструкция;
6. Акт (приложение 12) за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта;
7. Акт обр.14 за приемане на конструкцията;
8. Констативен акт по чл.176, ал.1 ЗУТ за установяване годността за приемане на строежа, с приложени към него протоколи за успешно проведени единични изпитвания на машини и съоръжения;
9. Документи, удостоверяващи съответствието на вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите;
10. Документ от Агенцията по кадастъра за изпълнение на изискванията по чл.175, ал. 5 ЗУТ за предадена екзекутивна документация, ако такава е необходима;
11. Удостоверение по чл.52, ал.4 от ЗКИР;
12. Договор с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура.
13. Други документи, изискващи по закон, съобразно спецификата на строежа.
14. Технически паспорт на строежа;
15. Пълномощно (при необходимост) - копие;
16. Удостоверение за наследници (при необходимост) - копие.
Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга: заявление
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:  
Такси или цени, основание за тяхното определяне:  чл.33 от НОАМТЦУ


обратно

Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата