Побратимени градове
Архивен фонд
Устройство на територията

Заверка на копие на документ от технически архив
Нормативно основание: Закон за местните данъци и такси - чл.107, т. 6
Закон за устройство на територията 
Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт: гл. специалист УТ, гл. специалист КР
Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт: заявление
Необходими документи: заявление
Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга: заявление
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: безсрочно
Такси или цени, основание за тяхното определяне: чл.33 от НОАМТЦУ


обратно

Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата