Побратимени градове
Архивен фонд
Устройство на територията

Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти
Нормативно основание: Закон за устройство на територията - чл. 56
Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт: гл. архитект
Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт: заявление
Необходими документи: 1. Документ за собственост на имота /за поставяне на ПО в частни имоти/ - копие;
2. Писмено съгласие с нотариална заверка на подписите на останалите собственици на имот /ако има такива/ за разполагане на ПО;
3. Копие от разрешение за поставяне от предходна година /за съществуващи обекти/;
4. Нотариално заверено пълномощно, в случай че заявлението е от лице, имащо представителни функци, делегирани му от собственика;
5. Актуална снимка на обекта, а за нови обекти - Примерен проект и схема с мястото за разполагане в УПИ/ПИ.
6. За „маси пред заведения” – оразмерена план – схема за разположението.
Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга: заявление 
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: от една до три години
Такси или цени, основание за тяхното определяне: 100 лв., чл.33 от НОАМТЦУ


обратно

Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата