Побратимени градове
ОСП "Благоустройство и озеленяване"
Архивен фонд
Устройство на територията

Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот
Нормативно основание: Закон за устройство на територията - чл. 16, ал. 5
Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт: гл. специалист УТ, гл. специалист КР
Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт: заявление
Необходими документи: 1. Документ за собственост – копие;
2. Пълномощно (при необходимост) - копие;
3. Удостоверение за наследници (при необходимост) - копие.
Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга: заявление
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: До промяна на обстоятелствата
Такси или цени, основание за тяхното определяне: 15 лв., чл.33 от НОАМТЦУ

обратно

Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата