Побратимени градове
Архивен фонд
Устройство на територията

Съгласуване на инвестиционен проект – заснемане за узаконяване и издаване на акт за узаконяване на строеж
Нормативно основание: Закон за устройство на територията - § 184 от ЗР
Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт: гл. архитект
Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт: заявление
Необходими документи: 1. Документ за собственост (нотариален акт, отстъпено право на строеж и др.)
2. Виза за проектиране по чл. 140 от ЗУТ (в случаите, когато е задължителна по ЗУТ) или скица – копие от действащ ПУП, съгласувана с експлоатационните дружества и подземния кадастър – оригинал.
3. Актуална скица от СГКК – Варна (където има влязла в сила КК)
4. Копие от действащ ПУП-ПРЗ, ПЗ, РУП, заверен „вярно с оригинала“
5. Три екземпляра от инвестиционен проект, както следва:
- Част Архитектура
- Част Озеленяване
- Част ОВК
- Част СК
- Част Геодезия
- Част ВОД
- Част ЕЛ
- Част Геология
- Част ВиК
- Част Енергийна ефективност
- Част Технология
- Част ПБЗ
- Част Пожарна безопасност
- Част ПУСО
6. Доклад за оценка за съответствието на проектната документация със съществените изисквания към строежите (ОСИП)
7. Положително становище от органите по пожарна безопасност за строежите І, ІІ и ІІІ категория
8. Предварителни договори или Становища от експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура - ЕОН, В и К, Топлофикация и др.;
9. Решение по ОВОС, издадено по реда на закона за опазване на околната среда (когато е необходимо)
10. Специалните разрешителни, изискуеми по специални закони;
11. Технически паспорт на сградата (при реконструкция, преустройство, надстрояване, промяна на предназначението и натоварванията)
12. Заявлението по §184, ал.2 от ПЗР на ЗУТ, Констативен акт за незаконното строителство; акт по ЗАНН; Наказателно постановление за глоба; Платена глоба и др.;
Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга: заявление
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: няма срок
Такси или цени, основание за тяхното определяне: чл.33 от НОАМТЦУ


обратно

Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата