Архивен фонд
Общински бюджет

19.06.2017 г.

ПОКАНА ДО МЕСТНАТА ОБЩНОСТ
ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА НА 
БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК ЗА 2016 ГОДИНА

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Кметът на община Долни чифлик е изготвил годишен отчет и доклад за изпълнението на общината за 2016 г. и го е внесъл за приемане от Общински съвет – Долни чифлик на 15 юни 2017 година. Съгласно чл.140 от Закона за публичните финанси и чл.35, ал.1 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на общината преди приемане отчетът следва да бъде публично обсъден от местната общност.

Във връзка с гореизложеното каня представители на местната общност на 29 юни 2017 година от 16.00 часа в заседателната зала на община Долни чифлик за публично обсъждане на годишния отчет и доклад за изпълнението  на бюджета на общината за 2016 година.


ЖЕКО ЖЕКОВ - 
Председател на Общински съвет - Долни чифликГФО 2016 г. :
Баланс 2016 г.

СОКИБ 2016 г.

Приложение към ЗМФ-1338/2015 г.

15.06.2017 г.
Отчет 5 - 2017

11.05.2017 г.
Отчет 4 - 2017

25.04.2017 г.
Отчет 3 - 2017

14.03.2017 г.
Отчет 2 - 2017

14.02.2017 г.

Покана за публично обсъждане на проекта на бюджетната прогноза за местни дейности на община Долни чифлик за периода 2018 – 2020 година

 

13.02.2017 г.

Отчет 1 - 2017


03.02.2017 г.
Бюджет 2017 г.Акценти върху подготовката и съставянето на проекта за бюджет на община Долни чифлик за 2017 година


Одитно становище

 

П О К А Н А

На основание чл.83, ал.1 от Закона за публичните финанси, кметът на община Долни чифлик Красимира Анастасова кани ръководители на бюджетни звена, граждани, общински съветници, представители на бизнеса, НПО и други заинтересовани лица да вземат участие в публичното обсъждане на проекта на бюджетната прогноза за местни дейности на община Долни чифлик за периода 2017 – 2019 година.

Обсъждането ще се проведе на 24 февруари 2016 г. от 16.00 часа в залата на общината.

Актуализирана прогноза 2017-2019

Прогноза 2017-2019

Отчет 1 - 2016

Отчет 2 - 2016

Отчет 3 - 2016

Отчет 4 - 2016

Отчет 5 - 2016

Отчет 7 - 2016

Отчет 8 - 2016

Отчет 9 - 2016

Отчет 10 - 2016

Отчет 11 - 2016

Отчет 12 - 201608.02.2016 г.
Бюджет 2016 година

18.11.2015 г.
Покана за публично обсъждане на проекта за бюджет за 2016 г.

Акценти върху подготовката и съставянето на проекта за бюджет на община Долни чифлик 2016 година


Одитен доклад 2014

14.08.2015 г.
Покана за публично обсъждане на актуализирания проект на бюджетната прогноза за местни дейности на община Долни чифлик за периода 2016 – 2018 година

21.08.2015 г.
Протокол от публично обсъждане

24.08.2015 г.
Прогноза
Приложение 6а
Приложение 6б
Приложение 6в
-----------------------------------------------------------

Покана за публично обсъждане на ОКИБ 2014 година

Отчет 31.12.2014 г.

------------------------------------------------------------
Отчет 12 - 2015

Отчет 11 - 2015

Отчет 10 - 2015

Отчет 9 - 2015

Отчет 8 - 2015

Отчет 7 - 2015

Отчет 6 - 2015

Отчет 5 - 2015

Отчет 4 - 2015

Отчет 3 - 2015

Отчет 2 - 2015

Отчет 1 - 2015

Бюджет 2015

Отчет 2014

Отчет 12-2014

Покана за публично обсъждане

Бюджет 2014 година

Покана за обществено обсъждане на бюджет 2015 година

Индикативен годишен разчет за средствата от ЕС

Одитен доклад

Одитно становище

Отчет 1

Отчет 2

Отчет 3

Отчет 4

Отчет 5

Отчет 6

Отчет 7

Отчет 8

Отчет 9


Отчет 10

Отчет 11

Отчет на община Долни чифлик за 2013 година

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК ЗА 2013 г.

ОТЧЕТ НА ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК ЗА 2012 г.Потърсете в сайта