Общински бюджет

Дата на публикуване: 01.07.2014 00:00

31.01.2022 г.
ОКИБ и сметки СЕС м.12.2021 г.

31.12.2021 г.
ОКИБ и сметки СЕС м.11.2021г.

01.12.2021 г.
Одитен доклад 2020 г.
Баланс 2020 г.

30.11.2021 г.

Заверен годишен финансов отчет на община Долни чифлик за 2020 г.

- Баланс за 2020 г. - коригиран

- Обяснителна записка към ГФО за 2020 г.

- Капиталови разходи към 31.12.2020 г.

- Отчет за касово изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства към 31.12.2020 г.

- Одитен доклад на Сметна палата към 31.12.2020 г.



12.11.2021 г.
ОКИБ и сметки СЕС - м. 10.2021 г.


29.10.2021 г.
ОКИБ и сметки СЕС - м. 09.2021 г.
ОКИБ и сметки СЕС III трим. 2021 г.

08.10.2021 г.

П О К А Н А

ДО МЕСТНАТА ОБЩНОСТ ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА ЗА 2022 ГОДИНА И НА АКТУАЛИЗИРАНАТА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2024 ГОДИНА – II ЕТАП В ЧАСТТА ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ  НА ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК

         УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание чл.83, ал.1 от Закона за публичните финанси, кметът на община Долни чифлик Красимира Анастасова кани ръководители на бюджетни звена, граждани, общински съветници, представители на бизнеса, НПО и други заинтересовани лица да вземат участие в публичното обсъждане на проектобюджета за 2022 година и на актуализираната бюджетна прогноза за периода 2023-2024 г. - II етап в частта за местни дейности на община Долни чифлик.

Обсъждането ще се проведе на 14 октомври 2021 г. от 10.00 часа в залата на общината.

КРАСИМИРА АНАСТАСОВА

Кмет на община Долни чифлик


БП 2022-2024 II етап



 
П О К А Н А
ДО МЕСТНАТА ОБЩНОСТ ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ
НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА ЗА 2022 ГОДИНА И НА АКТУАЛИЗИРАНАТА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2024 ГОДИНА –
II ЕТАП В ЧАСТТА ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ  НА ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК
 
         УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
На основание чл.83, ал.1 от Закона за публичните финанси, кметът на община Долни чифлик Красимира Анастасова кани ръководители на бюджетни звена, граждани, общински съветници, представители на бизнеса, НПО и други заинтересовани лица да вземат участие в публичното обсъждане на проектобюджета за 2022 година и на актуализираната бюджетна прогноза за периода 2023-2024 г. - II етап в частта за местни дейности на община Долни чифлик.
Обсъждането ще се проведе на 14 октомври 2021 г. от 10.00 часа в залата на общината.
 
КРАСИМИРА АНАСТАСОВА
Кмет на община Долни чифлик




29.09.2021 г.
ОКИБ и сметки СЕС - м. 08.2021 г.


03.09.2021 г.

Годишен фиансов отчет на община Долни чифлик за 2020 г.

- баланс към 31.12.2020 г.

- обяснителна записка към ГФО 2020 г.

- Капиталови разходи към 31.12.2020 г.

- Решение на общински съвет № 505 от 26.08.2021 г.

- Отчет за касово изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства към 31.12.2021 г.



30.08.2021 г.
ОКИБ и сметки СЕС 31.12.2020 г.


12.08.2021 г.
ОКИБ и сметки СЕС - м.07.2021 г.

 03.08.2021 г.
ПОКАНА
 ДО МЕСТНАТА ОБЩНОСТ ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА НА
БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК ЗА 2020 ГОДИНА

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
      
Кметът на община Долни чифлик е изготвил годишен отчет и доклад за изпълнението на бюджета на общината за 2020 г. и го е внесъл за приемане от Общински съвет – Долни чифлик на 03.08.2021 година. Съгласно чл.140 от Закона за публичните финанси и чл.35, ал.1 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на общината преди приемане отчетът следва да бъде публично обсъден от местната общност.
Във връзка с гореизложеното каня представители на местната общност на 16.08.2021 година от 16 часа в заседателната зала на община Долни чифлик за публично обсъждане на годишния отчет и доклад за изпълнението  на бюджета на общината, СЕС и чужди средства за 2020 година .
 

 

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ

Председател на Общински съвет - Долни чифлик

- Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2020 г.

- Отчет за капиталови разходи към 31.12.2020 г.

- Отчет за касови изпълнения RA към 31.12.2020 г.

- Отчет за касово изпълнение DES към 31.12.2020 г.

- Отчет за касово изпълнение DMP към 31.12.2020 г.

Отчет за касово изпълнение KSF към 31.12.2020 г.

Отчет за касово изпълнение K33 към 31.12.2020 г.

- Отчет общински дълг към 31.12.2020 г.

- Отчет за разходвани средства за работни заплати към 31.12.2021 г.

- План сметка ТБО 

- Отчет за касови изпълнения на чужди средства към 31.12.2021 г.

- Приходи към 31.12.2021 г.

 


29.07.2021 г.

ОКИБ и сметки СЕС - м.06.2021 г.

ОКИБ и СЕС II трим. 2021 г.



29.06.2021 г.

ОКИБ и сметки СЕС - м.05.2021 г.



25.06.2021 г.
Баланс IV трим. - 2020 г.



28.05.2021 г.

ОКИБ и сметки СЕС - м.04.2021 г.



29.04.2021 г.
ОКИБ и сметки СЕС - м.03.2021 г.

ОКИБ и СЕС I трим. 2021 г.



30.03.2021 г.

ОКИБ и сметки СЕС - м.02.2021 г.



09.03.2021 г.
Бюджет 2021 година

- Решение на общински съвет № 354 от 25.02.2021 г.

- Капиталови разходи за 2021 г.

- Бюджет 2021 г.

- Бюджет на СЕС 2021 г.

- Бюджет на кметства за 2021 г.




22.02.2021 г.
ОКИБ и СЕС IV трим. 2020 г.



12.02.2021 г.

Бюджетна прогноза 2022-2024 I етап

П О К А Н А

ДО МЕСТНАТА ОБЩНОСТ ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ НА ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК

ЗА ПЕРИОДА 2022-2024 ГОДИНА

 

         УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание чл.83, ал.1 от Закона за публичните финанси, кметът на община Долни чифлик Красимира Анастасова кани ръководители на бюджетни звена, граждани, общински съветници, представители на бизнеса, НПО и други заинтересовани лица да вземат участие в публичното обсъждане на проекта на бюджетната прогноза за местни дейности на община Долни чифлик за периода 2022 – 2024 година.

Обсъждането ще се проведе на 19 февруари 2021 г. от 10.00 часа в залата на общината.

                         

КРАСИМИРА АНАСТАСОВА                          

Кмет на община Долни чифлик

 

- Докладна записка БП 2022-2024 г.

- Обяснителни записки прогноза 2022-2024 г.

- Прогноза - Местни приходи и разходи

- Прогноза - Ангажименти

- Прогноза - Общински дълг

 


11.02.2021 г.
ОКИБ и сметки СЕС - м.01.2021 г.


11.02.2021 г.
Обсъждане бюджет 2021 г.


03.02.2021 г.

Проект - бюджет 2021 г. - за публично обсъждане

ПОКАНА

ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ ЗА 2021 ГОДИНА

На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси и чл.17, ал.2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местни дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Долни чифлик, кметът на община Долни чифлик Красимира Анастасова кани ръководители на бюджетни звена, граждани, общински съветници, представители на бизнеса, НПО и други заинтересовани лица да вземат участие в публичното обсъждане на проектобюджета на община Долни чифлик за 2021 година.

Обсъждането ще се проведе на 11 февруари 2021 година от 10.00 часа в залата на общината.

Кмет на община Долни чифлик:

/Красимира Анастасовa/
 

- Акценти бюджет 2021 г.

- Бюджет кметства 2021 г.

- Капиталови разходи за 2021 г.

- Бюджет на СЕС за 2021 г.



29.01.2021 г.
ОКИБ и сметки СЕС - м.12.2020 г.


07.01.2021 г.
 Баланс 2019
 Одитен доклад на Сметната палата


22.12.2020 г.
ОКИБ и сметки СЕС - м.11.2020 г.


27.11.2020 г.
ОКИБ и сметки за СЕС - м. 10.2020 г.


30.10.2020 г.
ОКИБ и сметки за СЕС - м. 09.2020 г.
ОКИБ и сметките за СЕС III тр. 2020 г.


23.09.2020 г.
ОКИБ и сметки за СЕС - м. 08.2020 г.


04.09.2020 г.

П О К А Н А

ДО МЕСТНАТА ОБЩНОСТ ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ НА ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК

ЗА ПЕРИОДА 2021-2023 ГОДИНА

 

         УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание чл.83, ал.1 от Закона за публичните финанси, кметът на община Долни чифлик Красимира Анастасова кани ръководители на бюджетни звена, граждани, общински съветници, представители на бизнеса, НПО и други заинтересовани лица да вземат участие в публичното обсъждане на проекта на бюджетната прогноза за местни дейности на община Долни чифлик за периода 2021 – 2023 година.

Обсъждането ще се проведе на 14 септември 2020 г. от 10.00 часа в залата на общината.

                              КРАСИМИРА АНАСТАСОВА

                             Кмет на община Долни чифлик

- Докладна записка 

- Прогноза - местни приходи и разходи 

- Прогноза - ангажименти 

- Прогноза - общински дълг 







01.09.2020 г.

Приет ОКИБ и СЕС 31.12.2019 г.



20.08.2020 г.
ОКИБ и сметки за СЕС - м. 07.2020 г.

31.07.2020 г.
ОКИБ и сметки за СЕС - м. 06.2020 г.
ОКИБ и сметките за СЕС II тр. 2020 г.



Покана за публично обсъждане отчет бюджет 2019 г.


30.06.2020 г.

Баланс 31.12.2019 г.



12.06.2020 г.
ОКИБ и сметки за СЕС - м. 05.2020 г.



15.05.2020 г.
ОКИБ и сметки за СЕС - м. 04.2020 г.


28.04.2020 г.
ОКИБ и сметките за СЕС I тр. 2020 г.


24.04.2020 г.
ОКИБ и сметки за СЕС - м. 03.2020 г.


12.03.2020 г.
ОКИБ и сметки за СЕС - м. 02.2020 г.

 


21.02.2020 г.
ОКИБ и сметките за СЕС IV тр. 2019 г.



18.02.2020 г.
Бюджет 2020 г. и бюджетна прогноза за местни дейности на община Долни чифлик за периода 2020-2022, 3 етап


11.02.2020 г.
ОКИБ и сметките за СЕС - м.01.2020 г.


07.02.2020 г.
Бюджетна прогноза за местни дейности на община Долни чифлик за периода 2021-2023 г. - 1 етап

БП 2021 - 2023 I етап 


П О К А Н А

ДО МЕСТНАТА ОБЩНОСТ ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ НА ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК

ЗА ПЕРИОДА 2021-2023 ГОДИНА

 

         УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание чл.83, ал.1 от Закона за публичните финанси, кметът на община Долни чифлик Красимира Анастасова кани ръководители на бюджетни звена, граждани, общински съветници, представители на бизнеса, НПО и други заинтересовани лица да вземат участие в публичното обсъждане на проекта на бюджетната прогноза за местни дейности на община Долни чифлик за периода 2021 – 2023 година.

Обсъждането ще се проведе на 13 февруари 2020 г. от 10.00 часа в залата на общината.

                              КРАСИМИРА АНАСТАСОВА

                             Кмет на община Долни чифлик

- Докладна записка 

- Прогноза - местни приходи и разходи 

- Прогноза - ангажименти 

- Прогноза - общински дълг 

- Обяснителна записка - местни приходи и разходи

- Обяснителна записка - прогноза ОД

- Обяснителна записка - ангажименти 





31.01.2020 г.
ОКИБ и сметките за СЕС - м.12-2019г.


14.01.2020 г.

ПОКАНА 

ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПPOEKTA ЗА БЮДЖЕТ ЗА 2020 ГОДИНА
 
На основание чл.84, ал.б от Закона за публичните финанси и чл.17, ал.2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местни дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Долни чифлик, кметът на община Долни чифлик Красимира Анастасова кани ръководители на бюджетни звена, граждани, общински съветници, представители на бизнеса, HПO и други заинтересовани лица да вземат участие в публичното обсъждане на проектобюджета на община Долни чифлик за 2020 година.
Обсъждането ще се проведе на 22 януари 2020 година от 10.00 часа в залата на общината.


31.12.2019 г.
ОКИБ и сметките за СЕС - м.11.2019 г.

28.11.2019 г.
ОКИБ и сметките за СЕС - м.10.2019 г.

25.10.2019 г.
ОКИБ  и сметките за СЕС - м.09.2019 г.
ОКИБ и сметките за СЕС III тр. 2019 г.

13.09.2019 г.
ОКИБ и сметките за СЕС -м.08.2019г.
Годишен финансов отчет за 2018 г.

12.09.2019 г.
Бюджетна прогноза за местни дейности на община Долни чифлик за периода 2020-2022 година, IІ етап

2.09.2019 г.

П О К А Н А
ДО МЕСТНАТА ОБЩНОСТ ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ НА ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК
ЗА ПЕРИОДА 2020-2022 ГОДИНА
 
  УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание чл.83, ал.1 от Закона за публичните финанси, кметът на община Долни чифлик Красимира Анастасова кани ръководители на бюджетни звена, граждани, общински съветници, представители на бизнеса, НПО и други заинтересовани лица да вземат участие в публичното обсъждане на проекта на бюджетната прогноза за местни дейности на община Долни чифлик за периода 2020 – 2022 година.
Обсъждането ще се проведе на 12 септември 2019 г. от 9.00 часа в залата на общината.
                             
 КРАСИМИРА АНАСТАСОВА
 Кмет на община Долни чифлик



30.08.2019 г.
Одитен доклад на СП за КГФО на община Долни чифлик за 2018 г.


20.08.2019 г.

П О К А Н А
ДО МЕСТНАТА ОБЩНОСТ ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА НА
БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК ЗА 2018 ГОДИНА

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Кметът на община Долни чифлик е изготвил годишен отчет и доклад за изпълнението на бюджета на общината за 2018г. и го е внесъл за приемане от Общински съвет – Долни чифлик на 19 август 2019 година. Съгласно чл.140 от Закона за публичните финанси и чл.35, ал.1 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на общината преди приемане отчетът следва да бъде публично обсъден от местната общност.


Във връзка с гореизложеното каня представители на местната общност на 28 август 2019 година от 10.00 часа в заседателната зала на община Долни чифлик за публично обсъждане на годишния отчет и доклад за изпълнението  на бюджета на общината за 2018 година.

 

ЖЕКО ЖЕКОВ

Председател на Общински съвет - Долни чифлик




15.8.2019 г.
ОКИБ и сметките за СЕС - м.07.2019 г.

29.07.2019 г.
ОКИБ и сметките за СЕС - м.06.2019 г.
ОКИБ и сметките за СЕС II тр. 2019 г.

14.06.2019 г.
ОКИБ и сметките за СЕС - м.05.2019 г.

16.05.2019 г.
ОКИБ и сметките за СЕС - м.04. 2019 г.

3.05.2019 г.
ОКИБ и сметките за СЕС I тр. 2019 г.

30.4.2019 г.
ОКИБ и сметките за СЕС - м.03.2019 г.

11.3.2019 г.
ОКИБ и сметките за СЕС - м.02.2019 г.

6.03.2019 г.
ОКИБ и сметките за СЕС IV тр. 2018

5.03.2019 г.
Бюджетна прогноза за местни дейности на община Долни чифлик за периода 2020-2022 година, І етап

13.02.2019 г.
Бюджет 2019 г.

11.02.2019 г.
ОКИБ и сметките за СЕС - м.01.2019 г.

29.1.2019 г.
ОКИБ и сметките за СЕС - м.12.2018 г.

03.01.2019 г.

П О К А Н А

 

ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ ЗА 2019 ГОДИНА

 

На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и чл. 17, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местни дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Долни чифлик, кметът на община Долни чифлик Красимира Анастасова кани ръководители на бюджетни звена, граждани, общински съветници, представители на бизнеса, НПО и други заинтересовани лица да вземат участие в публичното обсъждане на проектобюджета на община Долни чифлик за 2019 година.


Обсъждането ще се проведе на 15 януари 2019 година от 10.00 часа в залата на общината.


27.11.2018 г.
ОКИБ и сметките за СЕС - м.11.2018 г.

15.11.2018 г.
ОКИБ и сметките за СЕС - м.10.2018 г.

31.10.2018 г.
ОКИБ и сметките за СЕС - м.09.2018 г.
ОКИБ и сметките за СЕС - III-то тримесечие на 2018 г.

28.09.2018 г.
ГОИБ за 2017 г.

27.09.2018 г.
ОКИБ и сметките за СЕС - м.08.2018 г.

28.08.2018 г.
Бюджетна прогноза за местни дейности на община Долни чифлик за периода 2019 – 2021 година, ІІ етап

28.08.2018 г.

Покана до местната общност за публично обсъждане на отчета на бюджета на община Долни чифлик за 2017 година 

23.08.2018 г.
Покана до местната общност за публично обсъждане на проекта на бюджетната прогноза за местни дейности на община Долни чифлик за периода 2019-2021 година

15.08.2018 г.
ОКИБ и сметките за СЕС - м.07.2018 г.

03.08.2018 г.
Годишен финансов отчет за 2017 г.

30.07.2018 г.
ОКИБ  и сметките за СЕС - м.06.2018 г.

ОКИБ и сметките за СЕС - II-ро тримесечие на 2018 г.

Одитен доклад на Сметна палата за 2017 г.

19.06.2018 г.
ОКИБ и сметките за СЕС - м. 05.2018 г.

21.05.2018 г.
ОКИБ и сметките за СЕС - м. 04.2018 г.

02.05.2018 г.
ОКИБ и сметките за СЕС за I-во тримесечие на 2018 г.

Баланс към 31.03.2018 г.

30.04.2018 г.
Отчет - м. 03.2018 г.

13.03.2018 г.
Отчет - м. 02.2018 г.

23.02.2018 г.
Бюджетна прогноза за местни дейности на община Долни чифлик за периода 2019 – 2021 година

13.02.2018 г.

П О К А Н А

На основание чл.83, ал.1 от Закона за публичните финанси, кметът на община Долни чифлик Красимира Анастасова кани ръководители на бюджетни звена, граждани, общински съветници, представители на бизнеса, НПО и други заинтересовани лица да вземат участие в публичното обсъждане на проекта на бюджетната прогноза за местни дейности на община Долни чифлик за периода 2019 – 2021 година.


Обсъждането ще се проведе на 20 февруари 2018 г. от 16.00 часа в залата на общината.

Проект на бюджетна прогноза за местни дейности на община Долни чифлик за периода 2019 – 2021 година



12.02.2018 г.
Отчет м. 01.2018 г.

08.02.2018 г.
Бюджет 2018 г.


Баланс 2017 г.

24.01.2018 г.
Отчет 12-2017

02.01.2018 г.

П О К А Н А
ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ ЗА 2018 ГОДИНА

На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и чл.17, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местни дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Долни чифлик, кметът на община Долни чифлик Красимира Анастасова кани ръководители на бюджетни звена, граждани, общински съветници, представители на бизнеса, НПО и други заинтересовани лица да вземат участие в публичното обсъждане на проектобюджета на община Долни чифлик за 2018 година.

Обсъждането ще се проведе на 11 януари 2018 година от 16.00 часа в залата на общината.
Приложение 4 КР-2018

14.12.2017 г.
Отчет 11-2017

15.11.2017 г.
Отчет 10-2017

30.10.2017 г.
Отчет 9-2017

27.10.2017 г.
Одитно становище на ГФО за 2016 година на община Долни чифлик и одитен доклад

14.09.2017 г.
Прогноза 2018-2020 - II етап

Отчет 8 - 2017

07.09.2017 г.

П О К А Н А

ДО МЕСТНАТА ОБЩНОСТ ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ НА ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 ГОДИНА

 

              УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

              На основание чл.83, ал.1 от Закона за публичните финанси, кметът на община Долни чифлик Красимира Анастасова кани ръководители на бюджетни звена, граждани, общински съветници, представители на бизнеса, НПО и други заинтересовани лица да вземат участие в публичното обсъждане на проекта на бюджетната прогноза за местни дейности на община Долни чифлик за периода 2018 – 2020 година.

              Обсъждането ще се проведе на 15 септември 2017 г. от 10.00 часа в залата на общината.

              

              КРАСИМИРА АНАСТАСОВА

              Кмет на община Долни чифлик



11.08.2017 г.
Отчет 7 - 2017

25.07.2017 г.
Отчет 6 - 2017

19.06.2017 г.

ПОКАНА ДО МЕСТНАТА ОБЩНОСТ
ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА НА 
БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК ЗА 2016 ГОДИНА

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Кметът на община Долни чифлик е изготвил годишен отчет и доклад за изпълнението на общината за 2016 г. и го е внесъл за приемане от Общински съвет – Долни чифлик на 15 юни 2017 година. Съгласно чл.140 от Закона за публичните финанси и чл.35, ал.1 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на общината преди приемане отчетът следва да бъде публично обсъден от местната общност.

Във връзка с гореизложеното каня представители на местната общност на 29 юни 2017 година от 16.00 часа в заседателната зала на община Долни чифлик за публично обсъждане на годишния отчет и доклад за изпълнението  на бюджета на общината за 2016 година.


ЖЕКО ЖЕКОВ - 
Председател на Общински съвет - Долни чифлик



ГФО 2016 г. :
Баланс 2016 г.

СОКИБ 2016 г.

Приложение към ЗМФ-1338/2015 г.

Решение № 458 на Общински съвет - гр. Долни чифлик

15.06.2017 г.
Отчет 5 - 2017

11.05.2017 г.
Отчет 4 - 2017

25.04.2017 г.
Отчет 3 - 2017

14.03.2017 г.
Отчет 2 - 2017

14.02.2017 г.

Покана за публично обсъждане на проекта на бюджетната прогноза за местни дейности на община Долни чифлик за периода 2018 – 2020 година

 

13.02.2017 г.

Отчет 1 - 2017


03.02.2017 г.
Бюджет 2017 г.



Акценти върху подготовката и съставянето на проекта за бюджет на община Долни чифлик за 2017 година


ГФО 2015

Одитно становище -2015

 

П О К А Н А

На основание чл.83, ал.1 от Закона за публичните финанси, кметът на община Долни чифлик Красимира Анастасова кани ръководители на бюджетни звена, граждани, общински съветници, представители на бизнеса, НПО и други заинтересовани лица да вземат участие в публичното обсъждане на проекта на бюджетната прогноза за местни дейности на община Долни чифлик за периода 2017 – 2019 година.

Обсъждането ще се проведе на 24 февруари 2016 г. от 16.00 часа в залата на общината.

Актуализирана прогноза 2017-2019

Прогноза 2017-2019

Отчет 1 - 2016

Отчет 2 - 2016

Отчет 3 - 2016

Отчет 4 - 2016

Отчет 5 - 2016

Отчет 7 - 2016

Отчет 8 - 2016

Отчет 9 - 2016

Отчет 10 - 2016

Отчет 11 - 2016

Отчет 12 - 2016



08.02.2016 г.
Бюджет 2016 година


Баланс 2015 г.

18.11.2015 г.

Покана за публично обсъждане на проекта за бюджет за 2016 г.

Акценти върху подготовката и съставянето на проекта за бюджет на община Долни чифлик 2016 година

ГФО 2014

Одитен доклад 2014

14.08.2015 г.
Покана за публично обсъждане на актуализирания проект на бюджетната прогноза за местни дейности на община Долни чифлик за периода 2016 – 2018 година

21.08.2015 г.
Протокол от публично обсъждане

24.08.2015 г.
Прогноза
Приложение 6а
Приложение 6б
Приложение 6в
-----------------------------------------------------------

Покана за публично обсъждане на ОКИБ 2014 година

Отчет 31.12.2014 г.

------------------------------------------------------------
Отчет 12 - 2015

Отчет 11 - 2015

Отчет 10 - 2015

Отчет 9 - 2015

Отчет 8 - 2015

Отчет 7 - 2015

Отчет 6 - 2015

Отчет 5 - 2015

Отчет 4 - 2015

Отчет 3 - 2015

Отчет 2 - 2015

Отчет 1 - 2015

Бюджет 2015

Отчет 2014

Отчет 12-2014

Покана за публично обсъждане

Бюджет 2014 година

Покана за обществено обсъждане на бюджет 2015 година

Индикативен годишен разчет за средствата от ЕС

ГФО 2013

Одитен доклад - 2013

Одитно становище - 2013

Отчет 1

Отчет 2

Отчет 3

Отчет 4

Отчет 5

Отчет 6

Отчет 7

Отчет 8

Отчет 9


Отчет 10

Отчет 11

Отчет на община Долни чифлик за 2013 година

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК ЗА 2013 г.

ОТЧЕТ НА ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК ЗА 2012 г.







Наименование Брой тегления
ОКИБ и сметки за СЕС м.12.2021.rar 369 Изтегли документ с име "ОКИБ и сметки за СЕС м.12.2021.rar"
ОКИБ и сметки СЕС 31.12.2020.rar 361 Изтегли документ с име "ОКИБ и сметки СЕС 31.12.2020.rar"
одитен доклад 2020г..pdf 394 Изтегли документ с име "одитен доклад 2020г..pdf"
Баланс 2020г..rar 366 Изтегли документ с име "Баланс 2020г..rar"
ОКИБ и сметки СЕС-м.11.2021.rar 445 Изтегли документ с име "ОКИБ и сметки СЕС-м.11.2021.rar"
ОКИБ и сметки СЕС - м.10.2021 г.rar 476 Изтегли документ с име "ОКИБ и сметки СЕС - м.10.2021 г.rar"
БП 2022-2024 II етап.rar 480 Изтегли документ с име "БП 2022-2024 II етап.rar"
ОКИБ и сметки СЕС - м.09.2021 г.rar 459 Изтегли документ с име "ОКИБ и сметки СЕС - м.09.2021 г.rar"
ОКИБ и сметки СЕС III трим. 2021 г.rar 462 Изтегли документ с име "ОКИБ и сметки СЕС III трим. 2021 г.rar"
ОКИБ и сметки СЕС - м. 08.2021 г.rar 500 Изтегли документ с име "ОКИБ и сметки СЕС - м. 08.2021 г.rar"
ОКИБ и сметки СЕС 7.2021.rar 502 Изтегли документ с име "ОКИБ и сметки СЕС 7.2021.rar"
ОКИБ и сметки СЕС 6.2021.rar 464 Изтегли документ с име "ОКИБ и сметки СЕС 6.2021.rar"
ОКИБ и сметки СЕС II трим. 2021.rar 514 Изтегли документ с име "ОКИБ и сметки СЕС II трим. 2021.rar"
ОКИБ и сметки СЕС 5.2021 528 Изтегли документ с име "ОКИБ и сметки СЕС 5.2021"
BALANCE-2020-IV-5309.xls 511 Изтегли документ с име "BALANCE-2020-IV-5309.xls"
БП 2022-2024 I етап.rar 440 Изтегли документ с име "БП 2022-2024 I етап.rar"
ОКИБ и сметки СЕС - м. 4.2021.rar 465 Изтегли документ с име "ОКИБ и сметки СЕС - м. 4.2021.rar"
ОКИБ и сметки СЕС - 1 трим.2021 г.rar 458 Изтегли документ с име "ОКИБ и сметки СЕС - 1 трим.2021 г.rar"
ОКИБ и СЕС 3.2021.rar 658 Изтегли документ с име "ОКИБ и СЕС 3.2021.rar"
ОКИБ и сметки за СЕС 2.2021.rar 822 Изтегли документ с име "ОКИБ и сметки за СЕС 2.2021.rar"
Бюджет 2021 година и актуализирана бюджетна прогноза за местни дейности на община Долни чифлик за 2020-2022.rar 852 Изтегли документ с име "Бюджет 2021 година и актуализирана бюджетна прогноза за местни дейности на община Долни чифлик за 2020-2022.rar"
ОКИБ и СЕС IV трим. 2020 г.rar 1208 Изтегли документ с име "ОКИБ и СЕС IV трим. 2020 г.rar"
Покана за публично обсъждане БЮДЖЕТ_2021.rar 702 Изтегли документ с име "Покана за публично обсъждане БЮДЖЕТ_2021.rar"
Покана за публично обсъждане прогноза 2022-2024 501 Изтегли документ с име "Покана за публично обсъждане прогноза 2022-2024"
ОКИБ и СЕС 1.2021 745 Изтегли документ с име "ОКИБ и СЕС 1.2021"
бюджет 2021.pdf 723 Изтегли документ с име "бюджет 2021.pdf"
ОКИБ и СЕС 12.2020.rar 653 Изтегли документ с име "ОКИБ и СЕС 12.2020.rar"
Баланс-2019-IV-5309.xls 703 Изтегли документ с име "Баланс-2019-IV-5309.xls"
Доклад СП.pdf 804 Изтегли документ с име "Доклад СП.pdf"
ОКИБ и СЕС - м.11-2020 642 Изтегли документ с име "ОКИБ и СЕС - м.11-2020"
ОКИБ И СЕС- м.10-2020 711 Изтегли документ с име "ОКИБ И СЕС- м.10-2020"

Потърсете в сайта