Декларации по ЗПКОНПИ

Дата на публикуване: 09.11.2018 11:37
Публичен регистър на подадените от служителите в общинска администрация - Долни чифлик декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ
 

 
№ по ред Имена на декларатора Длъжност Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 вх. № ВП/дата Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 вх. № ВП/дата Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 3 вх. № ВП/дата Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 4 вх. № ВП/дата
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1 Анита Михайлова Анастасова главен специалист "Устройство на територията" 9400 А-123/14.05.2019 г
9400 А-144/05.05.2020 г.
9400 А-128/14.05.2021 г.
2 Антоанета Михайлова Григорова директор 9400 А-116/07.05.2019 г.
9400 А-131/22.05.2020 г.
9400 А-86/20.04.2021 г.
3 Борислав Георгиев Георгиев главен специалист 9400 Б-3-1/15.01.2019 г.  9400 Б-12/19.05.2020 г.
9400 Б-33/14.05.2021 г.
4 Боряна Георгиева Стаменова директор на дирекция "Местни приходи" 9400 Б-28/07.05.2019 г.
9400 Б-10/13.05.2020 г.
9400 Б-24/23.04.2021 г.
5 Валентина Илиева Желева секретар на община 9400 В-136/15.05.2019 г.
9400 В-149/15.06.2020 г.
9400 В-94/12.05.2021 г.
6 Венета Димитрова Георгиева старши експерт 9400 В-114/14.05.2020 г.
9400 В-96/12.05.2021 г.
7 Весела Калоянова Великова ръководител 9400 В-132/14.05.2019 г. 
9400 В-144/09.06.2020 г.
9400 В-98-1/14.05.2021 г.
8 Веселка Великова Кателиева главен специалист 9400 В-134/14.05.2019 г. 
9400 В-115/14.05.2020 г.
9400 В-95/12.05.2021 г.
9 Веска Желязкова Петрова кметски наместник 9400 В-86-1/07.04.2020 г.
9400 В-72/23.04.2021 г.
10. Виолета Йорданова Янева главен специалист 9400 В-135/15.05.2019 г. 
9400 В-113/14.05.2020 г.
9400 В-94/13.05.2021 г.
11 Геновева Пламенова Савова стажант-одитор 9400 Г-209/28.10.2020 г. 9400 Г-208/27.10.2020 г.
9400 Г-96/12.05.2021 г.
12 Гергана Петрова Михайлова главен експерт 9400 Г-66-1/14.04.2021 г.
13 Даниела Тодорова Станчева главен специалист "Деловодство и информация" 9400 Д-148/03.05.2019 г. 
9400 Д-147/05.05.2020 г.
9400 Д-82/25.03.2021 г.
14 Даниела Неделчева Кръстева главен експерт РУП  9400 Д-163/13.05.2019 г.
9400 Д-151/11.05.2020 г.
9400 Д-117/19.04.2021 г.
15 Дафко Стоянов Иванов организатор дейности 9400 Д-163/13.05.2019 г.
9400 Д-176/22.05.2020 г.
9400 Д-124/23.04.2021 г. 
16 Десислава Георгиева Георгиева управител ЦКСТ  9400 Д-173/17.05.2019 г.
9400 Д-209/09.06.2020 г.
9400 Д-209/09.06.2021 г.
17 Десислава Петкова Ламбова старши юрисконсулт 9400 Д-161/10.05.2019 г. 
9400 Д-158/14.05.2020 г.
9400 Д-144/10.05.2021 г.
18 Десислава Живкова Желязкова младши експерт 9400 Д-141/30.04.2020 г.
9400 Д-118/19.04.2021 г.
19 Десислава Станчева Вълкова старшо експерт 9400 Д-127/28.04.2021 г.
20 Диана Русева Петрова директор 9400 Д-150/07.05.2019 г.
9400 Д-159/14.05.2020 г.
9400 Д-159/14.05.2021 г. 
21 Димка Драгоева Иванова специалист АОН 9400 Д-169/15.05.2019 г. 
9400 Д-166/19.05.2020 г.
9400 Д-122/23.04.2021 г.
22 Добринка Димитрова Любенова финансов контрольор 9400 Д-149/09.05.2019 г.
9400 Д-157/14.05.2020 г.
9400 Д-149/14.05.2021 г.
23 Дияна Кръстева Димитрова старши експерт "селско стопанство" 9400 Д-159/09.05.2019 г.
9400 Д-210/09.06.2020 г. 
9400 Д-143/07.05.2021 г.
24 Дияна Иванова Момкова главен експерт "Инвестиционна политика" 9400 Д-144/30.04.2019 г. 
9400 Д-148/05.05.2020 г.
9400 Д-66/10.03.2021 г.
25 Жана Ангелова Иванова директор  9400 Ж-34/08.05.2019 г. 
9400 Ж-32/29.05.2020 г.
9400 Ж-28/26.04.2021 г.
26 Жанет Данаилова Русева главен специалист АОН 9400 Ж-17-2/25.03.2021 г. 9400 Ж-17-1/25.03.2021 г.
27 Женя Желева Дичева старши експерт 9400 Ж-33/07.05.2019 г. 
9400 Ж-27/05.05.2020 г.
9400 Ж-14-1/18.03.2021 г.
28 Здравко Дойчев Златев младши специалист 9400 З-34/15.05.2019 г. 
9400 З-15-1/08.04.2020 г.
9400 З-11-1/15.02.2021 г.
29 Златина Бориславова Веселинова сътрудник-общински съвет 9400 В-117/25.04.2019 г. 
9400 З-26/13.05.2020 г.
9400 З-38/10.05.2021 г.
30 Елка Димитрова Иванова специалист ЕСГРАОН 9400 Е-75/15.05.2019 г. 
9400 Е-59/19.05.2020 г.
9400 Е-60/23.04.2021 г.
31 Елена Димова Николова директор ДПЛУИ 9400 Е-68/29.04.2021 г. 9400 Е-67/29.04.2021 г.
32 Елонка Цачева Орманова директор детска градина "Здравец" 9400 Е-72/09.05.2019 г. 
9400 Е-76/09.06.2020 г.
9400 Е-66-1/30.04.2021 г.
33 Елена Демирева Петрова главен специалист АОН 9400 Е-73/14.05.2019 г. 
9400 Е-49-1/21.04.2020 г.
9400 Е-78/12.05.2021 г.
34 Елена Викторовна Райкова младши експерт КДР 9400 Е-74/14.05.2019 г. 
9400 Е-39-1/01.04.2020 г.
9400 Е-80/14.05.2021 г.
35 Еленка Атанасова Желева кметски наместник 9400 Е-44-1/09.04.2020 г.
9400-58/20.04.2021 г.
36 Иванка Николова Михова главен специалист АОН 9400 И-157/14.05.2019 г.
9400 И-95-1/10.04.2020 г.
 9400 И-110/20.04.2021 г.
37 Ивелина Кирилова Николова касиер 9400 И-139/03.05.2019 г. 
9400 И-118/14.05.2020 г.
9400 И-133/12.05.2021 г.
38 Ивелина Стоянова Събева директор "Грао" 9400 И-150//10.05.2019 г. 
9400 И-119/19.05.2020 г.
9400 И-60/02.03.2021 г.
39 Илиян Иванов Иванов специалист ВОС 9400 И-144/09.05.2019 г. 
9400 И-104/05.05.2020 г.
9400 И-88/29.03.2021 г.
40 Илияна Димчева Илиева старши експерт "Регулация" 9400 И-148/10.05.2019 г. 
9400 И-103/05.05.2020 г.
9400 И-89/29.03.2021 г.
41 Ирина Иванова Георгиева главен експерт ОС 9400 И-147/10.05.2019 г. 
9400 И-121/19.05.2020 г.
9400 И-131/12.05.2021 г.
42 Искра Константинова Тодорова  управител ЦСРИ-Рудник 9400 И-104/01.04.2019 г. 9400 И-101/08.04.2019 г. 
9400 И-109/11.05.2020 г.
9400 К-109/11.05.2021 г.
43 Исмаил Расим Риза кметски наместник 9400 И-96-1/21.04.2020 г.
9400 И-130/12.05.2021 г.
44 Йоанна Карамфилова Коева младши експерт 9400 Й-46/12.05.2020 г.
9400 Й-33/23.04.2021 г.
45 Йорданка Благомирова Любенова главен експерт "Архивохранилище" 9400 Й-27/03.05.2019 г. 
9400 Й-48/14.05.2020 г.
9400 Й-32/23.04.2021 г.
46 Йорданка Дойчева Петрова главен експерт "Търговия,туризъм,транспорт" 9400 Й-26/03.05.2019 г. 
9400 Й-43/05.05.2020 г.
9400 Й-31/23.04.2021 г.
47 Калинка Радкова Атанасова директор детска градина "Пламъче" 9400 К-113/15.05.2019 г.
9400 К-148/05.06.2020 г. 
9400 К-56-1/19.04.2021 г.
48 Катерина Красимирова Костова Директор дирекция "ИП" 9400 K-20/14.01.2019 г. 94 00 К-103/10.05.2019 г
9400 К-106/16.04.2020 г.
9400 К-80/12.05.2021 г.
49 Кина Атанасова Павлова главен експерт 9400 К-106/14.05.2019 г.
9400 К-150/09.06.2020 г.
9400 К-79/12.05.2021 г. 
50 Красимира Илиева Стефанова директор 9400 К-114/15.05.2019 г.
9400 К-136/29.05.2020 г. 
9400 К-81/12.05.2021 г.
51 Кристина Добринова Кателиева старши експерт ОПИП 9400 К-101/09.05.2019 г. 
9400 К-126/14.05.2020 г.
9400 К-82/14.05.2021 г.
52 Магдалена Дамянова Неделчева главен специалист счетоводно отчитане 9400 М-170/14.05.2019 г. 
9400 М-217/14.05.2020 г.
9400 М-151/12.05.2021 г.
53 Маргарита Стойчева Янева управител 9400 М-162/13.05.2019 г.
9400 М-237/26.05.2020 г.
9400 М-112/19.04.20201 г. 
54 Мариела Георгиева Христова вътрешен одитор 9400 М-154/07.05.2019 г. 
9400 М-93/27.02.2020 г.
9400 М-127/27.04.2021 г.
55 Марин Димитров Булашиков главен специалист 9400 М-517-1/15.11.2019г. 9400 М-221-1/18.05.2020 г.
9400 М-152/12.05.2021 г.
56 Мария Владимирова Миткова секретар МКБППМН 9400 М-172/15.05.2019 г.
9400 М-280/09.06.2020 г.
9400 М-158/14.05.2021 г. 
57 Мария Веселинова Паскова началник отдел 9400 М-157/08.05.2019 г.
9400 М-290/11.06.2020 г.
9400 М-156/14.05.2021 г. 
58 Марияна Пламенова Любенова специалист човешки ресурси 9400 М-151-1-12.05.2021 г.
59 Миглена Андреева Желева главен специалист ЕСГРАОН 9400 М-167/14.05.2019 г.
9400 М-169-1/15.04.2020 г. 
9400 М-78/19.03.2021 г.
60 Миглена Наумова Христова главен инспектор 9400 М-155/07.05.2019 г. 
9400 М-22/12.05.2020 г.
9400 М-122/23.04.2021 г.
61 Милена Радкова Крумова социален работник 9400 М-47/19.02.2021 г. 9400 М-48/19.02.2021 г.
62 Мирка Василева Йорданова ръководител 9400 М-161/10.05.2019 г. 
9400 М-216/14.05.2020 г.
9400 М-154/13.05.2021 г.
63 Мирослава Руменова Йорданова-Кателиева старши експерт ПРЧК 9400 М-174/15.05.2019 г.
9400 М-228/19.05.2020 г.
9400 M-159/14.05.2021 г.
64 Мирослава Маринова Фъргова старши експерт обществени поръчки 9400 М-138/09.05.2019 г. 
9400 М-191/30.04.2020 г.
9400 М-113/19.04.2021 г.
65 Моника Славова Чавдарова управител 9400 М-169/14.05.2019 г.
9400 М-225/19.05.2020 г.
9400 М-149/07.05.2021 г. 
66 Надка Георгиева Янкова главен специалист АОН 9400 М-131/14.05.2019 г.
9400 Н-107-1/28.04.2020 г. 
9400 Н-122/12.05.2021 г.
67 Надя Панайотова Николова главен специалист ЕСГРАОН 9400 М-130/10.05.2019 г.
9400 Н-124/19.05.2020 г.
9400 Н-42/02.03.2021 г.
68 Нели Йорданова Маринова главен инспектор 9400 Н-129/07.05.2019 г. 
9400 Н-117/13.05.2020 г.
9400 Н-102/23.04.2021 г.
69 Николай Баев Колев 9400 Н-93-1/06.04.2020 г.
9400 Н-117/07.05.2021 г.
70 Николинка Стойчева Иванова главен счетоводител 9400 Н-132/14.05.2019 г. 
9400 Н-121/14.05.2020 г.
9400 Н-123/12.05.2021 г.
71 Николинка Маринова Николова кметски наместник 9400 Н-129/10.05.2019 г. 
9400 Н-114/11.05.2020 г.
9400 Н-101/23.04.2021 г.
72 Параскева Лефтерова Любчева кметски наместник 9400 П-97/10.05.2019 г. 
9400 П-71-1/02.04.2020 г.
9400 П-65/26.04.2021 г.
73 Пламена Костадинова Лазарова главен специалист 9400 П-100/14.05.2019 г. 
9400 П-99/05.05.2020 г.
9400 П-73/07.05.2021 г.
74 Пламен Стоянов Павлов главен специалист 9400 П-101/15.05.2019 г.
9400 П-113/21.05.2020 г.
9400 П-79/14.05.2021 г. 
75 Ради Енев Радев главен специалист КСОИП 9400 Р-107/10.05.2019 г.
9400 Р-98/11.05.2020 г. 
9400 Р-65/19.04.2021 г.
76 Радка Стоянова Стефанова директор дирекция "ФСД и УС" 9400 Р-104/02.05.2019 г. 
9400 Р-101/13.05.2020 г.
9400 Р-82/14.05.2021 г.
77 Радостина Петрова Борисова главен специалист 9400 Р-105/03.05.2019 г. 
9400 Р-97/05.05.2020 г.
9400 Р-77/07.05.2021 г.
78 Росица Недкова Чернева главен специалист АОН 9400 Р-226/29.07.2020 г. 9400 Р-80/12.05.2021 г.
79 Росица Тодорова Кунчевска управител 9400 Р-81-1/06.04.2020 г.
9400 Р-71/29.04.2021 г.
80 Силвия Борисова Борисова главен експерт 9400 С-183/26.05.2020 г.
9400 С-168/14.05.2021 г.
81 Сийка Панайотова Иванова главен експерт  9400 С-19-1/14.01.2020г. 9400 С-19-2/14.01.2020 г.
9400 С-164/12.05.2021 г.
82 Снежана Димитрова Георгиева специалист АОН 9400 С-191/14.05.2019 г.
9400 С-153-1/23.04.2020 г. 
9400 С-165/12.05.2021 г.
83 Станка Петрова Йорданова кметски наместник 9400 С-145-1/15.04.2020 г.
9400 С-126/26.04.2021 г.
84 Стела Йорданова Митева-Радева главен експерт ИОП 9400 С-164/11.05.2020 г.
9400 С-131/28.04.2021 г.
85 Стела Кирилова Криова специалист МДТ 9400 С-118/20.04.2021 г. 9400 С-119/20.04.2021 г.
86 Стефан Павлов Василев главен експерт 9400 С-183/09.05.2019 г.
9400 С-167/13.05.2020 г.
9400 С-134-1/30.04.2021 г.
87 Стефка Димитрова Петрова  главен специалист АОН 9400 С-192/14.05.2019 г.
9400 С-143-1/09.04.2020 г.
9400 С-157/07.05.2021 г.
88 Събка Василева Георгиева касиер МП 9400 С-182/07.05.2019 г.
9400 С-166/12.05.2020 г. 
9400 С-124/23.04.2021 г.
89 Теодора Димитрова Неделчева главен експерт 9400 Т-48/14.05.2019 г. 
9400 Т-60/19.05.2020 г.
9400 Т-29/25.03.2021 г.
90 Тихомир Стаменов Петров директор 9400 Т-47/10.05.2019 г. 
9400 Т-55/12.05.2020 г.
9400 Т-52/11.05.20201 г.
91 Христонка Красимирова Стоянова касиер 9400 Х-4/15.01.2020 г. 9400 Х-3/15.01.2020 г.
92 Янка Тодорова Желязкова главен специалист АОН 9400 Я-9/10.05.2019 г. 
9400 Я-19-1/21.04.2020 г.
9400 Я-18/23.04.2021 г.
93 Янка Стоянова Лефтерова ръководител 9400 Я-33/09.06.2020 г.
9400 Я-21-1/05.05.2021 г.

Наименование Брой тегления
Katerina-Kostova.pdf 315 Изтегли документ с име "Katerina-Kostova.pdf"
Iskra-Todorova.pdf 244 Изтегли документ с име "Iskra-Todorova.pdf"
Радостина Борисова2020.pdf 245 Изтегли документ с име "Радостина Борисова2020.pdf"
Искра_Константинова_Тодорова2021.xls 232 Изтегли документ с име "Искра_Константинова_Тодорова2021.xls"
Илиян_Иванов_Иванов2020.pdf 201 Изтегли документ с име "Илиян_Иванов_Иванов2020.pdf"
Женя Желева Дичева2020.pdf 340 Изтегли документ с име "Женя Желева Дичева2020.pdf"
Валентина_Илиева_Желева2020.pdf 458 Изтегли документ с име "Валентина_Илиева_Желева2020.pdf"
Ивелина Стоянова Събева2019.pdf 203 Изтегли документ с име "Ивелина Стоянова Събева2019.pdf"
Боряна_Георгиева_Стаменова2020.pdf 214 Изтегли документ с име "Боряна_Георгиева_Стаменова2020.pdf"
Борислав Георгиев2019.pdf 215 Изтегли документ с име "Борислав Георгиев2019.pdf"
Антоанета_Михайлова_Григорова2019.pdf 400 Изтегли документ с име "Антоанета_Михайлова_Григорова2019.pdf"
Анита Анастасова2019.pdf 195 Изтегли документ с име "Анита Анастасова2019.pdf"
Янка_Стоянова_Лефтерова2019.pdf 251 Изтегли документ с име "Янка_Стоянова_Лефтерова2019.pdf"
Янка_Тодорова_Желязкова2019.pdf 212 Изтегли документ с име "Янка_Тодорова_Желязкова2019.pdf"
Тихомир Петров2019.pdf 193 Изтегли документ с име "Тихомир Петров2019.pdf"
Събка Георгиева 2019.pdf 274 Изтегли документ с име "Събка Георгиева 2019.pdf"
Стефка_Димитрова_Петрова2019.pdf 199 Изтегли документ с име "Стефка_Димитрова_Петрова2019.pdf"
Стефан_Павлов_Василев2019.pdf 412 Изтегли документ с име "Стефан_Павлов_Василев2019.pdf"
Стела_Йорданова_Митева-Радева2019.pdf 233 Изтегли документ с име "Стела_Йорданова_Митева-Радева2019.pdf"
Станка_Петрова_Йорданова2019.pdf 189 Изтегли документ с име "Станка_Петрова_Йорданова2019.pdf"
Снежана_Димитрова_Георгиева2019.pdf 232 Изтегли документ с име "Снежана_Димитрова_Георгиева2019.pdf"
Сийка_Панайотова_Иванова2019.pdf 218 Изтегли документ с име "Сийка_Панайотова_Иванова2019.pdf"
Росица_Тодорова_Кунчевска2019.pdf 194 Изтегли документ с име "Росица_Тодорова_Кунчевска2019.pdf"
Ради_Енев_Радев2019.pdf 223 Изтегли документ с име "Ради_Енев_Радев2019.pdf"
ПЛАМЕНА КОСТАДИНОВА ЛАЗАРОВА2019.pdf 156 Изтегли документ с име "ПЛАМЕНА КОСТАДИНОВА ЛАЗАРОВА2019.pdf"
Параскева_Лефтерова_Любчева2019.pdf 203 Изтегли документ с име "Параскева_Лефтерова_Любчева2019.pdf"
НИКОЛИНКА_МАРИНОВА_НИКОЛОВА2019.pdf 287 Изтегли документ с име "НИКОЛИНКА_МАРИНОВА_НИКОЛОВА2019.pdf"
НИКОЛИНКА_СТОЙЧЕВА_ИВАНОВА2019.pdf 280 Изтегли документ с име "НИКОЛИНКА_СТОЙЧЕВА_ИВАНОВА2019.pdf"
Николай_Баев_Колев2019.pdf 269 Изтегли документ с име "Николай_Баев_Колев2019.pdf"
НЕЛИ ЙОРДАНОВА МАРИНОВА2019.pdf 225 Изтегли документ с име "НЕЛИ ЙОРДАНОВА МАРИНОВА2019.pdf"
Надка_Георгиева_Янкова2019.pdf 308 Изтегли документ с име "Надка_Георгиева_Янкова2019.pdf"
Мирослава_Маринова_Фъргова2019.pdf 253 Изтегли документ с име "Мирослава_Маринова_Фъргова2019.pdf"
Мирка_Василева_Йорданова2019.pdf 301 Изтегли документ с име "Мирка_Василева_Йорданова2019.pdf"
Миглена Наумова Христова2019.pdf 215 Изтегли документ с име "Миглена Наумова Христова2019.pdf"
Миглена_Андреева_Желева2019.pdf 290 Изтегли документ с име "Миглена_Андреева_Желева2019.pdf"
Мария_Веселинова_Паскова2019.pdf 248 Изтегли документ с име "Мария_Веселинова_Паскова2019.pdf"
МАРИЯ_ВЛАДИМИРОВА_МИТКОВА2019.pdf 191 Изтегли документ с име "МАРИЯ_ВЛАДИМИРОВА_МИТКОВА2019.pdf"
Мариела_Георгиева_Христова2019.pdf 279 Изтегли документ с име "Мариела_Георгиева_Христова2019.pdf"
Маргарита_Стойчева_Янева2019.pdf 296 Изтегли документ с име "Маргарита_Стойчева_Янева2019.pdf"
МАГДАЛЕНА_ДАМЯНОВА_НЕДЕЛЧЕВА2019.pdf 241 Изтегли документ с име "МАГДАЛЕНА_ДАМЯНОВА_НЕДЕЛЧЕВА2019.pdf"
Кристина_Добринова_Кателиева2019.pdf 185 Изтегли документ с име "Кристина_Добринова_Кателиева2019.pdf"
Красимира_Илиева_Стефанова2019.pdf 195 Изтегли документ с име "Красимира_Илиева_Стефанова2019.pdf"
КИНА_АТАНАСОВА_ПАВЛОВА2019.pdf 330 Изтегли документ с име "КИНА_АТАНАСОВА_ПАВЛОВА2019.pdf"
Катерина_Красимирова_Костова2019.pdf 383 Изтегли документ с име "Катерина_Красимирова_Костова2019.pdf"
Калинка Радкова Атанасова2019.pdf 263 Изтегли документ с име "Калинка Радкова Атанасова2019.pdf"
Йорданка_Дойчева_Петрова2019.pdf 283 Изтегли документ с име "Йорданка_Дойчева_Петрова2019.pdf"
Йорданка_Благомирова_Любенова2019.pdf 243 Изтегли документ с име "Йорданка_Благомирова_Любенова2019.pdf"
ЙОАННА КАРАМФИЛОВА КОЕВА2019.pdf 259 Изтегли документ с име "ЙОАННА КАРАМФИЛОВА КОЕВА2019.pdf"
Исмаил_Расим_Риза2019.pdf 402 Изтегли документ с име "Исмаил_Расим_Риза2019.pdf"
Искра_Константинова_Тодорова2019.pdf 254 Изтегли документ с име "Искра_Константинова_Тодорова2019.pdf"
Ирина_Иванова_Георгиева2019.pdf 347 Изтегли документ с име "Ирина_Иванова_Георгиева2019.pdf"
Илияна Илиева2019.pdf 234 Изтегли документ с име "Илияна Илиева2019.pdf"
ИВЕЛИНА_КИРИЛОВА_НИКОЛОВА2019.pdf 215 Изтегли документ с име "ИВЕЛИНА_КИРИЛОВА_НИКОЛОВА2019.pdf"
Иванка_Николова_Михова2019.pdf 230 Изтегли документ с име "Иванка_Николова_Михова2019.pdf"
Еленка_Атанасова_Желева2019.pdf 258 Изтегли документ с име "Еленка_Атанасова_Желева2019.pdf"
Елена_Викторовна_Райкова2019.pdf 174 Изтегли документ с име "Елена_Викторовна_Райкова2019.pdf"
Елена_Демирева_Петрова2019.pdf 203 Изтегли документ с име "Елена_Демирева_Петрова2019.pdf"
Елонка_Цачева_Орманова2019.pdf 263 Изтегли документ с име "Елонка_Цачева_Орманова2019.pdf"
ЕЛКА_ДИМИТРОВА_ИВАНОВА2019.pdf 201 Изтегли документ с име "ЕЛКА_ДИМИТРОВА_ИВАНОВА2019.pdf"
Златина Бориславова Веселинова2019.pdf 209 Изтегли документ с име "Златина Бориславова Веселинова2019.pdf"
Здравко_Дойчев_Златев2019.pdf 240 Изтегли документ с име "Здравко_Дойчев_Златев2019.pdf"
Жана_Ангелова_Иванова2019.pdf 333 Изтегли документ с име "Жана_Ангелова_Иванова2019.pdf"
Дияна_Иванова_Момкова2019.pdf 231 Изтегли документ с име "Дияна_Иванова_Момкова2019.pdf"
ДИЯНА_КРЪСТЕВА_ДИМИТРОВА2019.pdf 284 Изтегли документ с име "ДИЯНА_КРЪСТЕВА_ДИМИТРОВА2019.pdf"
Добринка_Димитрова_Любенова2019.pdf 228 Изтегли документ с име "Добринка_Димитрова_Любенова2019.pdf"
ДИМКА_ДРАГОЕВА_ИВАНОВА2019.pdf 309 Изтегли документ с име "ДИМКА_ДРАГОЕВА_ИВАНОВА2019.pdf"
ДИАНА_РУСЕВА_ПЕТРОВА2019.pdf 190 Изтегли документ с име "ДИАНА_РУСЕВА_ПЕТРОВА2019.pdf"
Десислава_Петкова_Ламбова2019.pdf 323 Изтегли документ с име "Десислава_Петкова_Ламбова2019.pdf"
ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА2019.pdf 182 Изтегли документ с име "ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА2019.pdf"
Дафко_Стоянов_Иванов2019.pdf 338 Изтегли документ с име "Дафко_Стоянов_Иванов2019.pdf"
Даниела_Неделчева_Кръстева2019.pdf 273 Изтегли документ с име "Даниела_Неделчева_Кръстева2019.pdf"
Даниела Тодорова Станчева.pdf 249 Изтегли документ с име "Даниела Тодорова Станчева.pdf"
Геновева_Пламенова_Савова2019.pdf 309 Изтегли документ с име "Геновева_Пламенова_Савова2019.pdf"
Виолета_Йорданова_Янева2019.pdf 218 Изтегли документ с име "Виолета_Йорданова_Янева2019.pdf"
Веска_Желязкова_Петрова2019.pdf 188 Изтегли документ с име "Веска_Желязкова_Петрова2019.pdf"
ВЕСЕЛКА_ВЕЛИКОВА_КАТЕЛИЕВА2019.pdf 180 Изтегли документ с име "ВЕСЕЛКА_ВЕЛИКОВА_КАТЕЛИЕВА2019.pdf"
Весела Kалоянова Великова2019.pdf 231 Изтегли документ с име "Весела Kалоянова Великова2019.pdf"
Венета_Димитрова_Георгиева2019.pdf 246 Изтегли документ с име "Венета_Димитрова_Георгиева2019.pdf"
Боряна_Георгиева_Стаменова2019.pdf 260 Изтегли документ с име "Боряна_Георгиева_Стаменова2019.pdf"
Янка Стоянова Лефтерова2020.pdf 251 Изтегли документ с име "Янка Стоянова Лефтерова2020.pdf"
Янка Тодорова Желязкова2020.pdf 210 Изтегли документ с име "Янка Тодорова Желязкова2020.pdf"
Христонка Стоянова т1.pdf 225 Изтегли документ с име "Христонка Стоянова т1.pdf"
Христонка Красимирова Стоянова2020.pdf 385 Изтегли документ с име "Христонка Красимирова Стоянова2020.pdf"
Тихомир Стаменов Петров2020.pdf 181 Изтегли документ с име "Тихомир Стаменов Петров2020.pdf"
Теодора_Димитрова_Неделчева2020.pdf 338 Изтегли документ с име "Теодора_Димитрова_Неделчева2020.pdf"
Теодора Димитрова Неделчева2019.pdf 183 Изтегли документ с име "Теодора Димитрова Неделчева2019.pdf"
Събка Василева Герогиева2020.pdf 218 Изтегли документ с име "Събка Василева Герогиева2020.pdf"
Стефка Димитрова Петрова2020.pdf 250 Изтегли документ с име "Стефка Димитрова Петрова2020.pdf"
Стефан Павлов Василев2020.pdf 334 Изтегли документ с име "Стефан Павлов Василев2020.pdf"
Стела_Кирилова_Кирова2020.pdf 270 Изтегли документ с име "Стела_Кирилова_Кирова2020.pdf"
Стела Кирова т1.pdf 165 Изтегли документ с име "Стела Кирова т1.pdf"
Стела Йорданова Митева-Радева2020.pdf 217 Изтегли документ с име "Стела Йорданова Митева-Радева2020.pdf"
Станка Петрова Йорданова2020.pdf 262 Изтегли документ с име "Станка Петрова Йорданова2020.pdf"
Снежана Димитрова Георгиева2020.pdf 237 Изтегли документ с име "Снежана Димитрова Георгиева2020.pdf"
Сийка Иванова т1.pdf 429 Изтегли документ с име "Сийка Иванова т1.pdf"
Сийка Панайотова Иванова2020.pdf 219 Изтегли документ с име "Сийка Панайотова Иванова2020.pdf"
Силвия Борисова Борисова2020.pdf 212 Изтегли документ с име "Силвия Борисова Борисова2020.pdf"
Росица Тодорова Кунчевска2020.pdf 251 Изтегли документ с име "Росица Тодорова Кунчевска2020.pdf"
Росица червенева т1.pdf 199 Изтегли документ с име "Росица червенева т1.pdf"
Росица Недкова Чернева2020.pdf 237 Изтегли документ с име "Росица Недкова Чернева2020.pdf"
Радостина_Петрова_Борисова2020.pdf 326 Изтегли документ с име "Радостина_Петрова_Борисова2020.pdf"
РАДКА_СТОЯНОВА_СТЕФАНОВА2020.pdf 263 Изтегли документ с име "РАДКА_СТОЯНОВА_СТЕФАНОВА2020.pdf"
Радка Стоянова Стефанова2019.pdf 186 Изтегли документ с име "Радка Стоянова Стефанова2019.pdf"
Ради Енев Радев2020.pdf 342 Изтегли документ с име "Ради Енев Радев2020.pdf"
ПЛАМЕН_СТОЯНОВ_ПАВЛОВ2020.pdf 196 Изтегли документ с име "ПЛАМЕН_СТОЯНОВ_ПАВЛОВ2020.pdf"
Пламена Костадинова Лазарова2020.pdf 374 Изтегли документ с име "Пламена Костадинова Лазарова2020.pdf"
Параскева Лефтерова Любчева2020.pdf 334 Изтегли документ с име "Параскева Лефтерова Любчева2020.pdf"
Николинка Маринова Николова2020.pdf 227 Изтегли документ с име "Николинка Маринова Николова2020.pdf"
Николинка Стойчева Иванова2020.pdf 297 Изтегли документ с име "Николинка Стойчева Иванова2020.pdf"
Николай Баев Колев2020.pdf 190 Изтегли документ с име "Николай Баев Колев2020.pdf"
Нели Йорданова Маринова2020.pdf 321 Изтегли документ с име "Нели Йорданова Маринова2020.pdf"
Надя Панайотова Николова2019.pdf 252 Изтегли документ с име "Надя Панайотова Николова2019.pdf"
Надя Панайотова Николова2020.pdf 203 Изтегли документ с име "Надя Панайотова Николова2020.pdf"
Надка Георгиева Янкова2020.pdf 227 Изтегли документ с име "Надка Георгиева Янкова2020.pdf"
Моника Славова Чавдарова2020.pdf 452 Изтегли документ с име "Моника Славова Чавдарова2020.pdf"
Моника Славова Чавдарова2019.pdf 267 Изтегли документ с име "Моника Славова Чавдарова2019.pdf"
Мирослава Маринова Фъргова2020.pdf 259 Изтегли документ с име "Мирослава Маринова Фъргова2020.pdf"
Мирослава_Руменова_Йорданова_Кателиева2020.pdf 175 Изтегли документ с име "Мирослава_Руменова_Йорданова_Кателиева2020.pdf"
Мирослава Руменова Йорданова2019.pdf 223 Изтегли документ с име "Мирослава Руменова Йорданова2019.pdf"
Мирка Василева Йорданова2020.pdf 189 Изтегли документ с име "Мирка Василева Йорданова2020.pdf"
Милена_Радкова_Крумова2020.pdf 207 Изтегли документ с име "Милена_Радкова_Крумова2020.pdf"
Милена Крумова т1.pdf 186 Изтегли документ с име "Милена Крумова т1.pdf"
Миглена Наумова Христова2020.pdf 346 Изтегли документ с име "Миглена Наумова Христова2020.pdf"
Миглена Андреева Желева2020.pdf 237 Изтегли документ с име "Миглена Андреева Желева2020.pdf"
Марияна_Пламенова_Любенова2020.pdf 307 Изтегли документ с име "Марияна_Пламенова_Любенова2020.pdf"
Мария Веселинова Паскова2020.pdf 279 Изтегли документ с име "Мария Веселинова Паскова2020.pdf"
Мария Владимирова Миткова2020.pdf 212 Изтегли документ с име "Мария Владимирова Миткова2020.pdf"
Марин Димитров Булашиков-т1.pdf 226 Изтегли документ с име "Марин Димитров Булашиков-т1.pdf"
Марин Димитров Булашиков2019.pdf 249 Изтегли документ с име "Марин Димитров Булашиков2019.pdf"
Марин_Димитров_Булашиков2020.pdf 275 Изтегли документ с име "Марин_Димитров_Булашиков2020.pdf"
Мариела Георгиева Христова2020.pdf 237 Изтегли документ с име "Мариела Георгиева Христова2020.pdf"
Маргарита Стойчева Янева2020.pdf 215 Изтегли документ с име "Маргарита Стойчева Янева2020.pdf"
Магдалена Дамянова Неделчева2020.pdf 332 Изтегли документ с име "Магдалена Дамянова Неделчева2020.pdf"
Кристина Добринова Кателиева2020.pdf 184 Изтегли документ с име "Кристина Добринова Кателиева2020.pdf"
Красимира Илиева Стефанова2020.pdf 203 Изтегли документ с име "Красимира Илиева Стефанова2020.pdf"
Кина Атанасова Павлова2020.pdf 198 Изтегли документ с име "Кина Атанасова Павлова2020.pdf"
Катерина Красимирова Костова2020.pdf 217 Изтегли документ с име "Катерина Красимирова Костова2020.pdf"
Калинка Радкова Атанасова2020.pdf 407 Изтегли документ с име "Калинка Радкова Атанасова2020.pdf"
Йорданка Дойчева Петрова2020.pdf 237 Изтегли документ с име "Йорданка Дойчева Петрова2020.pdf"
Йорданка Благомирова Любенова2020.pdf 239 Изтегли документ с име "Йорданка Благомирова Любенова2020.pdf"
Йоанна Карамфилова Коева2020.pdf 241 Изтегли документ с име "Йоанна Карамфилова Коева2020.pdf"
Исмаил Расим Риза2020.pdf 207 Изтегли документ с име "Исмаил Расим Риза2020.pdf"
Ирина Иванова Георгиева2020.pdf 347 Изтегли документ с име "Ирина Иванова Георгиева2020.pdf"
Илиян Иванов Иванов2020.pdf 221 Изтегли документ с име "Илиян Иванов Иванов2020.pdf"
Илияна Димчева Илиева2020.pdf 376 Изтегли документ с име "Илияна Димчева Илиева2020.pdf"
Ивелина Стоянова Събева2020.pdf 309 Изтегли документ с име "Ивелина Стоянова Събева2020.pdf"
Ивелина Кирилова Николова2020.pdf 262 Изтегли документ с име "Ивелина Кирилова Николова2020.pdf"
Иванка Николова Михова2020.pdf 258 Изтегли документ с име "Иванка Николова Михова2020.pdf"
Еленка Атанасова Желева2020.pdf 205 Изтегли документ с име "Еленка Атанасова Желева2020.pdf"
Елена Викторовна Райкова2020.pdf 243 Изтегли документ с име "Елена Викторовна Райкова2020.pdf"
Елена Демирева Петрова2020.pdf 387 Изтегли документ с име "Елена Демирева Петрова2020.pdf"
Елонка Цачева Орманова2020.pdf 229 Изтегли документ с име "Елонка Цачева Орманова2020.pdf"
Елена Николова т1.pdf 230 Изтегли документ с име "Елена Николова т1.pdf"
Елена Димова Николова2020.pdf 200 Изтегли документ с име "Елена Димова Николова2020.pdf"
Елка Димитрова Иванова2020.pdf 215 Изтегли документ с име "Елка Димитрова Иванова2020.pdf"
Златина Бориславова Веселинова2020.pdf 364 Изтегли документ с име "Златина Бориславова Веселинова2020.pdf"
Здравко Дойчев Златев2020.pdf 259 Изтегли документ с име "Здравко Дойчев Златев2020.pdf"
Женя Желева Дичева2020.pdf 285 Изтегли документ с име "Женя Желева Дичева2020.pdf"
Жанет Данаилова Русева2020.pdf 247 Изтегли документ с име "Жанет Данаилова Русева2020.pdf"
Жанет Русева т1.pdf 425 Изтегли документ с име "Жанет Русева т1.pdf"
Жана Ангелова Иванова2020.pdf 201 Изтегли документ с име "Жана Ангелова Иванова2020.pdf"
Дияна Иванова Момкова2020.pdf 174 Изтегли документ с име "Дияна Иванова Момкова2020.pdf"
Дияна Кръстева Димитрова2020.pdf 341 Изтегли документ с име "Дияна Кръстева Димитрова2020.pdf"
Добринка Димитрова Любенова2020.pdf 185 Изтегли документ с име "Добринка Димитрова Любенова2020.pdf"
Димка Драгоева Иванова2020.pdf 284 Изтегли документ с име "Димка Драгоева Иванова2020.pdf"
Десислава Станчева Вълкова2020.pdf 274 Изтегли документ с име "Десислава Станчева Вълкова2020.pdf"
Десислава Живкова Желязкова2020.pdf 342 Изтегли документ с име "Десислава Живкова Желязкова2020.pdf"
Десислава_Петкова_Ламбова2020.pdf 213 Изтегли документ с име "Десислава_Петкова_Ламбова2020.pdf"
Дафко_Стоянов_Иванов2020.pdf 193 Изтегли документ с име "Дафко_Стоянов_Иванов2020.pdf"
Даниела_Неделчева_Кръстева2020.pdf 199 Изтегли документ с име "Даниела_Неделчева_Кръстева2020.pdf"
Даниела Тодорова Станчева2020.pdf 183 Изтегли документ с име "Даниела Тодорова Станчева2020.pdf"
Гергана_Петрова_Михайлова2020.pdf 258 Изтегли документ с име "Гергана_Петрова_Михайлова2020.pdf"
Геновева Савова т1.pdf 212 Изтегли документ с име "Геновева Савова т1.pdf"
Геновева_Пламенова_Савова2020.pdf 225 Изтегли документ с име "Геновева_Пламенова_Савова2020.pdf"
Виолета_Йорданова_Янева2020.pdf 368 Изтегли документ с име "Виолета_Йорданова_Янева2020.pdf"
Веска Желязкова Петрова2020.pdf 222 Изтегли документ с име "Веска Желязкова Петрова2020.pdf"
Веселка Великова Кателиева2020.pdf 208 Изтегли документ с име "Веселка Великова Кателиева2020.pdf"
Весела Калоянова Великова2020.pdf 278 Изтегли документ с име "Весела Калоянова Великова2020.pdf"
Венета Димитрова Георгиева2020.pdf 215 Изтегли документ с име "Венета Димитрова Георгиева2020.pdf"
Валентина_Илиева_Желева2020.pdf 292 Изтегли документ с име "Валентина_Илиева_Желева2020.pdf"
Борислав Георгиев Георгиев2020.pdf 192 Изтегли документ с име "Борислав Георгиев Георгиев2020.pdf"
Борислав Георгиев т1.pdf 297 Изтегли документ с име "Борислав Георгиев т1.pdf"
Анита Михайлова Анастасова2020.pdf 198 Изтегли документ с име "Анита Михайлова Анастасова2020.pdf"

Потърсете в сайта