Стратегии и програми

Дата на публикуване: 03.09.2014 10:35

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост за 2021 г.

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост за 2020 г.


Програма за опазване на околната среда на община Долни чифлик 2019-2023


Годишна програма за управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост за 2019 г.

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост за 2018 г.


Доклад за изпълнение на Програмата за околната среда на община Долни чифлик 2008-2018 г.


Стратегия за водено от общностите местно развитие на местна инициативна рибарска група Български черноморски сговор Бяла-Долни чифлик-Аврен


Годишна програма за управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост 2017 г.


Стратегия за водено от общностите местно развитие на сдружение за осъществяване на общополезна дейност "Местна инициативна група Долни чифлик и Бяла"


Програма за енергийна ефективност на община Долни чифлик 2021 – 2030


Програма за енергийна ефективност 2014-2020

Изпълнение на задълженията по чл. 12 и чл. 63 от Закона за енергийна ефективност:

Годишен отчет 2015 г.
Годишен отчет 2016 г.
Годишен отчет 2017 г.
Годишен отчет 2018 г.

Годишен отчет 2019 г.
Годишен отчет 2020 г.
Годишен отчет 2021 г.


Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Долни чифлик 2021 – 2030

Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Долни чифлик 2021 – 2023


Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2012-2022 година

Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2012-2014 година
Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Долни чифлик 2020-2022 г.

Информация за изпълнние на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ОПНИЕВИБГ) на община Долни чифлик за 2021 година

Информация за изпълнние на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ОПНИЕВИБГ) на община Долни чифлик за 2020 година

Информация за изпълнние на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ОПНИЕВИБГ) на община Долни чифлик за 2019 година

Информация за изпълнние на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ОПНИЕВИБГ) на община Долни чифлик за 2018 година

Информация за изпълнние на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ОПНИЕВИБГ) на община Долни чифлик за 2017 годинаОбщинска програма за закрила на детето за 2016 година


Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост 2016 г.

09.03.2016 г.

Покана за свикване на заседание на Общо събрание на Сдружение с нестопанска  цел "Местна инициативна група - Долни чифлик и Бяла"


План за действие на община Долни чифлик за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо положение

Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на Общински план за развитие на Долни чифлик 2014-2020, одобрен с Решение на Общински съвет - Долни чифлик № 791 от 29.05.2015 г.

30.05.2015 г.
Покана за свикване на общо събрание на сдружение за осъществяване на дейност в обществена полза "Местна инициативна група Долни чифлик и Бяла"


Програма за управление на отпадъците на община Долни чифлик за 2015 - 2020 г., приета с Решение № 109 от 25.04.2016 г.

Приложения към Програма за управление на отпадъците на община Долни чифлик за 2015 - 2020 г.

Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2015 година

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2014-2020 Г.   тук

ПЛАН ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК И ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО МУ 2010 – 2013 Г. тук

СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПЕРИОДА 2011-2015г.  тук

ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ И ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 2011-2015  тук

ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ПОПУЛАЦИЯТА И ТРАЙНО РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМА С БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК  тук

ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК 2008-2018 тук

Приложение 3 към ПООС на община Долни чифлик тук

План задействие към Програмата за опазване на околната среда на Община Долни чифлик запериода 2008-2013 тук

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ тук

СИСТЕМА ЗА СЪБИРАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК (приложение 1) тук

Приложение 2 тук

Приложение 6  тук

Приложение 7 тук


Потърсете в сайта