Административни услуги

 • Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката: Административното обслужване в община Долни чифлик се осъществява чрез Център за услуги и информация на граждани (ЦУИГ) в сградата на общината с адрес гр. Долни чифлик, пл. „Тича“, № 1, както и в залата за обслужване на граждани на дирекция "Местни приходи" с адрес гр. Долни чифлик, ул. „Камчия“, № 6 (в сградата на читалището) и в общинската администрация във всички села на общината и електронно през интернет страницата на общината.
 • Работното време за работа с клиенти в:
   - ЦУИГ и залата за обслужване на клиенти в дирекция „Местни приходи“ е от понеделник до петък от 8:00 до 17:00 ч. без прекъсване;
   - общинската администрация в селата в общината е от понеделник до петък от 8:00 до 12:30 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч.

 • Начини на заявяване на услуга: Община Долни чифлик приема писмено или устно подадени искания за издаване на индивидуален административен акт във връзка с извършваните административни услуги, съгласно чл. 29 от АПК, депозирани пряко на гишетата за обслужване на клиенти, чрез лицензиран пощенски оператор, електронна поща или факс.
 • Такси и цени: Заплащането на дължимите такси и цени на услуги от клиентите, се извършва съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Долни чифлик (НОАМТЦУ) или друг нормативен акт.
 • Орган, осъществяващ контрол: Контролната дейност във връзка с извършването на административни услуги обхваща проверка за точно спазване на определените срокове и качеството на предоставяните услуги. Контролът се осъществява от кмета на общината. Контрол може да се осъществява и от страна на клиентите – физически и юридически лица, посредством деловодна справка за движението на преписката им в деловодната електронна система през интернет или лично в ЦУИГ или чрез подаване на жалба по отношение качеството на извършваните административни услуги.
 • Ред и срокове за обжалване: Обжалване в 14-дневен срок пред Областен управител на област Варна или Административен съд - гр. Варна, съобразно АПК, освен ако в нормативен акт е установено друго.
 • Начини на получаване на резултата от услугата: Лично, чрез упълномощен представител, по поща с известие за доставяне.
 • Електронен адрес за предложения във връзка с предоставяните услуги: obst_dchiflik@mail.bg

Информация по член 21 от Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 г. за насърчаване на свободното движение на гражданите чрез опростяване на изискванията за представяне на някои официални документи в Европейския съюз и за изменение на Регламент (ЕС) №1024/2012 г.

По силата на Регламента, с който се насърчава свободното движение на граждани, някои официални документи и техните заверени копия се освобождават от изискването за легализация и апостил в рамките на ЕС от 16 февруари 2019 г. За някои от тези документи (вж. по-долу в получер шрифт) можете да поискате също така многоезично стандартно удостоверение, за да избегнете нуждата от превод, като при всички случаи заверен превод, направен в някоя от държавите — членки на ЕС, трябва да бъде приет.

Освобождаването от изискването за легализация и апостил се прилага само за документи и техните заверени копия, издадени от публичните органи на дадена държава и представени на публичните органи на друга държава членка. Такива документи са например:

-   документи от съд или съдебен служител;

-   административни документи;

-   нотариални актове;

-   официални удостоверения върху частни документи;

-   документи, издадени от дипломатически и консулски представителства .

Освен това освобождаването се прилага само за документи, с които се удостоверяват един или повече от посочените по-долу факти. За документи, удостоверяващи фактите, посочени в получер шрифт, има многоезично стандартно удостоверение. Моля, имайте предвид, че не във всички държави членки се издават всички стандартни удостоверения.

 • раждане
 • смърт
 • това, че лицето е живо
 • име
 • брак, брачна дееспособност и семейно положение
 • развод, законна раздяла или унищожаване на брака
 • регистрирано партньорство, дееспособност за сключване на регистрирано партньорство и положение на регистрирано партньорство
 • прекратяване на регистрирано партньорство, законна раздяла или анулиране на регистрирано партньорство
 • произход или осиновяване
 • местоживеене и/или местопребиваване
 • гражданство
 • липса на съдебно минало
 • кандидатиране или гласуване в избори за Европейски парламент или в общински избори в друга държава членка

Многоезичното стандартно удостоверение може да се използва само в друга държава членка и трябва да бъде представено заедно с официалния документ, към който е приложено.

Когато държава членка позволява представянето на заверено копие на даден официален документ вместо оригинала, органите на тази държава членка трябва да приемат заверено копие, направено в държавата членка, където е бил издаден официалният документ.

Повече информация за Регламента и многоезичните стандартни удостоверения може да бъде намерена на европейския портал за електронно правосъдие: https://beta.e-justice.europa.eu/?action=home&plang=bg

 Вътрешни правила за организация на административното обслужване в община Долни чифлик


Списък на предоставяните услуги по видове:

Административно-правно обслужване

Гражданско състояние


Местни данъци и такси

Устройство на територията

Кадастър и контрол по строителството

Общинска собственост и селско стопанство

Търговия, транспорт и туризъм

Зелена система


 1. Издаване на разрешение за специално ползване чрез експлоатация на рекламно съоръжение в обхвата на пътя и обслужващите зони
 2. Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на рекламно съоръжение
 3. Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи
 4. Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти
 5. Прокарване на временен път до урегулирани поземлени имоти, които имат лице по проектирани нови улици
 6. Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.52 от ЗКИР, във връзка с чл.175 от ЗУТ
 7. Одобряване на инвестиционен проект за съдебна делба с ЕСУТ
 8. Издаване на удостоверение за утвърждаване на размер и граници на терени за рекултивация на физически и юридически лица
 9. Издаване на разрешително за ползване на водни обекти - публична общинска собственост, с изключение на разрешителните по чл. 46, ал. 1, т. 3 от Закона за водите
 10. Издаване на разрешително за водовземане от води, включително от язовири и микроязовири и минерални води - публична общинска собственост, както и от находища на минерални води - изключителна държавна собственост, които са предоставени безвъзмездно за управление и ползване от общините
 11. Издаване на разрешение за ползване чрез експлоатация при извършване на специално ползване на пътища
 12. Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии
 13. Заверка на копие на документ от технически архив
 14. Промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии от общинския горски фонд
 15. Попълване/поправка на кадастрален план
 16. Издаване на скици за недвижими имоти
 17. Вписване в регистъра на технически паспорт на строеж
 18. Включване на земеделски земи в границите на урбанизираните територии
 19. Издаване на удостоверение за търпимост на строеж
 20. Издаване на удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба
 21. Освидетелстване на сгради и издаване на заповед за премахване /поправяне или заздравяване/ на строежи, негодни за използване или застрашени от самосрутване
 22. Издаване заповед за осигуряване достъп в недвижими имоти
 23. Издаване на заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти
 24. Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи
 25. Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория
 26. Приемане и удостоверяване предаването на екзекутивна документация
 27. Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа
 28. Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект
 29. Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужди поземлени имоти
 30. Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока
 31. Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива
 32. Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти
 33. Издаване на разрешение за разкопаване на улични и тротоарни настилки и вътрешно квартални пространства (за строежи с влязло в сила разрешение за строеж)
 34. Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени
 35. Съгласуване на инвестиционен проект – заснемане за узаконяване и издаване на акт за узаконяване на строеж
 36. Разглеждане и одобрявaне на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж
 37. Съгласуване на идейни инвестиционни проекти
 38. Издаване скица-виза за проучване и проектиране
 39. Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове
 40. Изготвяне на справки на заинтересувани лица относно изменения на устройствени планове и схеми
 41. Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове
 42. Издаване на разрешение за строеж в поземлени имоти в горски територии без промяна на предназначението
 43. Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти
 44. Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот
 45. Определяне на маршрут и издаване на разрешение за движение на автомобили превозващи извънгабаритни товари
 46. Издаване на комплект стикери към разрешение за таксиметрова дейност
 47. Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващи хора с увруждания и използване на улеснения при паркиране
 48. Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез временно ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя
 49. Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя
 50. Определяне на място за спирката, която ще ползва превозвачът по международни автобусни линии
 51. Издаване на удостоверение за категория на туристически обект - дубликат
 52. Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез експлоатация на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него
 53. Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него
 54. Издаване на разрешение за строеж
 55. Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани заведения за хранене и развлечения и издаване на удостоверение
 56. Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани места за настаняване и издаване на удостоверение
 57. Категоризация на места за настаняване
 58. Категоризация на заведения за хранене и развлечение
 59. Заверка на регистри за покупка и продажба на отпадъци от черни и цветни метали от черни и цветни метали
 60. Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници
 61. Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа иза това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването
 62. Проверка за спазване определената линия на застрояване, заснемане и нанасяне на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура
 63. Справки (устни и писмени) от кадастралната карта и кадастралните регистри
 64. Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство
 65. Презаверяване на скица, от издаването на която са изтекли 6 месеца
 66. Приемане и обработване на искания и жалби, свързани с придобиване право на собственост от граждани, с предоставено право на ползване по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
 67. Приемане и обработване на искания и жалби, свързани с възстановяване на собствеността върху земи в и извън границите на урбанизираните територии
 68. Регистрация на пътни превозни средства с животинска тяга
 69. Издаване на удостоверение за билки от култивирани лечебни растения
 70. Издаване на позволително за ползване на лечебни растения
 71. Издаване на свидетелство за собственост при продажба на едър рогат добитък
 72. Регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства (извършва се от кметствата)
 73. Издаване на удостоверение за собственост на земеделска земя от емлячен регистър
 74. Издаване на заповед за изземване на имот
 75. Справка относно разпределение на идеални части от общите части на сгради с етажна собственост
 76. Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост
 77. Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост, или за възстановен общински имот
 78. Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост
 79. Установяване на жилищни нужди - картокетиране и издаване на удостоверение
 80. Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти
 81. Издаване на удостоверение за картотекиране на граждани по реда на Закона за наемните отношения (отм.) с жилищни нужди по чл. 2, ал. 2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове
 82. Издаване на удостоверение за декларирани данни
 83. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване
 84. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж
 85. Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина
 86. Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси
 87. Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък
 88. Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство
 89. Издаване на препис от документ за платен данък върху недвижими имоти и такса за битови отпадъци
 90. Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства
 91. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство
 92. Издаване на копие от подадена данъчна декларация
 93. Издаване на документи от значение за признаване, упражняване или погасяване на права или задължения по Закона за местните данъци и такси
 94. Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските земи
 95. Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горския фонд
 96. Издаване на многоезично извлечение от актовете за гражданско състояние
 97. Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство
 98. Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители
 99. Припознаване на дете
 100. Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи
 101. Предоставяне на данни по гражданската регистрация на държавни органи и институции
 102. Издаване на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението
 103. Маркиране на дървесина, добита извън горските територии
 104. Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г.
 105. Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението
 106. Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина
 107. Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)
 108. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път
 109. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт – за първи път
 110. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат
 111. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – оригинал
 112. Издаване на удостоверение за раждане – дубликат
 113. Вписване на поправка на име в акт за гражданско състояние
 114. Промяна в актовете за гражданско състояние
 115. Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина
 116. Издаване на удостоверение за раждане – оригинал
 117. Издаване на удостоверение за родените от майката деца
 118. Издаване на удостоверение за правно ограничение
 119. Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година
 120. Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес
 121. Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес
 122. Издаване на удостоверение за настоящ адрес за първи път
 123. Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година
 124. Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес
 125. Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес
 126. Издаване на удостоверение за постоянен адрес за първи път
 127. Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България
 128. Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина
 129. Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена
 130. Издаване на разрешение за отсичане на над 5 /пет/ броя дървета и на лозя над 1 декар
 131. Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство (учредено по реда на чл. 155 от СК и по право - по чл. 173 от СК)
 132. Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки
 133. Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца
 134. Издаване на удостоверение за семейно положение
 135. Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските неритории
 136. Издаване на удостоверение за наследници
 137. Издаване на незаверени копия от документация, съхранявана в „Архив”
 138. Заверка на копие от документация, съхранявана в „Архив”
 139. Издаване на удостоверение за наличие или липса в „Архив” на документи
 140. Нотариално удостоверяване на верността на преписи и извлечения от документи и книжа
 141. Нотариално удостоверяване на съдържанието на подписа и съдържанието на пълномощно по чл. 37 от Закона за задълженията и договорите
 142. Нотариално удостоверяване на подписите на частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване
 143. Приемане и обработка на заявления за изготвяне на предложения до общинския съвет за отпускане на персонални пенсии
 144. Признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на чуждестранен съд или друг орган
 145. Възстановяване или промяна на име
 146. Зелена система
 147. Административно-правно обслужване
 148. Местни данъци и такси
 149. Кадастър и контрол по строителството
 150. Търговия, транспорт и туризъм
 151. Устройство на територията
 152. Общинска собственост и селско стопанство
 153. Гражданско състояние

Потърсете в сайта