Патронажна грижа - Компонент 2
Патронажна грижа - Компонент 3
ОСП "Благоустройство и озеленяване"
Гражданско състояние

  Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне


1. Възстановяване или промяна на име


2. Издаване на удостоверение за наследници


3. Издаване на удостоверение за семейно положение


4. Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца


5. Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки


6. Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство (учредено по реда на чл. 155 от СК и по право - по чл. 173 от СК)


7. Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена


8. Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина


9. Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България


10. Издаване на удостоверение за постоянен адрес за първи път


11. Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес


12. Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година


13. Издаване на удостоверение за настоящ адрес за първи път


14. Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес


15. Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година


16. Издаване на удостоверение за правно ограничение


17. Издаване на удостоверение за родените от майката деца


18. Издаване на удостоверение за раждане – оригинал


19. Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина


20. Промяна в актовете за гражданско състояние


21. Вписване на поправка на име в акт за гражданско състояние


22. Издаване на удостоверение за раждане – дубликат


23. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – оригинал


24. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат


25. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт – за първи път


26. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път


27. Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)


28. Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина


29. Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението


30. Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г.


31. Издаване на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението


32. Предоставяне на данни по гражданската регистрация на държавни органи и институции


33. Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи


34. Припознаване на дете


35. Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители


36. Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство


37. Издаване на многоезично извлечение от актовете за гражданско състояние

 


Потърсете в сайта
Целево подпомагане с топъл обяд в община Долни чифлик
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата
Побратимени градове
Проверка на задължения за местни данъци и такси