Патронажна грижа - Компонент 2
Патронажна грижа - Компонент 3
ОСП "Благоустройство и озеленяване"
Гражданско състояние

Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители
Нормативно основание: Гражданско процесуален кодекс - чл.431, ал.3 и 4
Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт: гл.експерт ГС, по кметства - гл.специалист АОН , гл.специалист ЕСГРАОН , км.наместник
Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката: бек офис на дирекция ГРАО - пл."Д.Стоичков4 № 13, ет.ІІ - гл.експерт ГРАО, гл.специалисти АОН;
Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт: писмо / искане;
Изисквания:  
Необходими документи:  
Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга:  
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:  
Такси или цени, основание за тяхното определяне и начини на плащане: по банков път, ЗМДТ- чл.110, ал.1, т.1;


обратно

Потърсете в сайта
Целево подпомагане с топъл обяд в община Долни чифлик
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата
Побратимени градове
Проверка на задължения за местни данъци и такси