Патронажна грижа - Компонент 2
Патронажна грижа - Компонент 3
ОСП "Благоустройство и озеленяване"
Гражданско състояние

Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина
Нормативно основание: Закон за гражданската регистрация - чл.106, ал. 1, т.1
Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа (обн., ДВ, бр. 73 от 12.09.1958 г.) - чл. 3
Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 11
Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт: директор, гл.експерт ГРАО, гл.специалист ЕСГРАОН
Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката: бек офис на дирекция ГРАО - пл."Д.Стоичков4 № 13, ет.ІІ - гл.експерт ГРАО, гл.специалист ЕСГРАОН;
Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт: държавна таксова марка от - 2 лв.;
Изисквания: лично /пълномощник
Необходими документи:  
Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга:  
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: до промяна в данните
Такси или цени, основание за тяхното определяне и начини на плащане: 10лв.- на гише № 1 в ЦУИГ; ЗМДТ- чл.110, ал.1, т.11, ПЛЗПДДК- ЧЛ.3;


обратно

Потърсете в сайта
Целево подпомагане с топъл обяд в община Долни чифлик
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата
Побратимени градове
Проверка на задължения за местни данъци и такси