Побратимени градове
Архивен фонд
Гражданско състояние

Издаване на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението
Нормативно основание: Закон за гражданската регистрация - чл. 106, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. чл. 102, ал. 1 т. 3 Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 13
Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт: гл.експерт ГС, по кметства - гл.специалисти АОН , гл.специалист ЕСГРАОН , км.наместници
Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката: бек офис на дирекция ГРАО - пл."Д.Стоичков4 № 13, ет.ІІ - гл.експерт ГРАО, гл.специалист ЕСГРАОН;
Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт: подава се искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението по образец;
Изисквания: лично /пълномощник
Необходими документи: документ за самоличност; /изрично пълномощно/;
Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга: искане
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: без срок
Такси или цени, основание за тяхното определяне и начини на плащане: 4лв.- на гише № 1 в ЦУИГ; ЗМДТ- чл.110, ал.1, т.1;


обратно

Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата