Патронажна грижа - Компонент 2
Патронажна грижа - Компонент 3
ОСП "Благоустройство и озеленяване"
Гражданско състояние

Промяна в актовете за гражданско състояние
Нормативно основание: Закон за гражданската регистрация - чл. 74 и чл. 76
Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 2, т. 4 и 7
Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт: гл.експерг ГРАО
Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката: ЦУИГ- гише № 5 - гл.експерт ГС; кметства - гл.специалисти АОН, за СТ.Оряхово и Гроздьово - гл. специалисти ЕСГРАОН; кметски наместници
Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт: съдебно решение влязло в сила или заявление по чл.76 от ЗГР;
Изисквания: лично /пълномощник /наследник
Необходими документи: документ за самоличност; /изрично пълномощно/,съдебно решение влязло в сила;
Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга:  
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: до промяна в данните
Такси или цени, основание за тяхното определяне и начини на плащане: безплатно


обратно

Потърсете в сайта
Целево подпомагане с топъл обяд в община Долни чифлик
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата
Побратимени градове
Проверка на задължения за местни данъци и такси