Побратимени градове
Архивен фонд
Гражданско състояние

Вписване на поправка на име в акт за гражданско състояние
Нормативно основание: Закон за гражданската регистрация - чл.76, ал. 1
Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт: гл.експерт ГРАО
Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката: бек офис на дирекция ГРАО - пл."Д.Стоичков4 № 13, ет.ІІ - гл.експерт ГРАО, гл.специалист АОН;
Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт: съдебно решение влязло в сила;
Изисквания: лично /пълномощник
Необходими документи: документ за самоличност; /изрично пълномощно/,съдебно решение влязло в сила;
Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга:  
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: до промяна в данните
Такси или цени, основание за тяхното определяне и начини на плащане: безплатно


обратно

Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата