Побратимени градове
Архивен фонд
Гражданско състояние

Възстановяване или промяна на име

Нормативно основание: Закон за гражданската регистрация - чл. 19а
Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт: гл.експерт ГС
Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката: бек офис на дирекция ГРАО - пл."Д.Стоичков4 № 13, ет.ІІ - директор, гл.експерт ГРАО, гл.специалист ЕСГРАОН;
Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт: подава се заявление/молба по образец;
Изисквания: лично /наследник
Необходими документи: документ за самоличност; /изрично пълномощно/
Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга: заявление
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: до следваща промяна
Такси или цени, основание за тяхното определяне и начини на плащане: 5лв.- на гише № 1 в ЦУИГ; ЗМДТ- чл.110, ал.1, т.1;

обратно

Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата