Патронажна грижа - Компонент 2
Патронажна грижа - Компонент 3
ОСП "Благоустройство и озеленяване"
Гражданско състояние

Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина
Нормативно основание: Закон за гражданската регистрация - чл.72, ал. 3 във връзка с чл. 70, ал. 1
Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт: гл.експерт ГС
Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката: ЦУИГ- гише № 5 - гл.експерт ГС
Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт: подава се искане за пресъставяне на акт за граждански брак /раждане / смърт от чужбина по образец;
Изисквания: лично /пълномощник
Необходими документи: документ за самоличност; /изрично пълномощно/
Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга:  
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: до промяна в данните
Такси или цени, основание за тяхното определяне и начини на плащане: безплатно


обратно

Потърсете в сайта
Целево подпомагане с топъл обяд в община Долни чифлик
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата
Побратимени градове
Проверка на задължения за местни данъци и такси