Патронажна грижа - Компонент 2
Патронажна грижа - Компонент 3
ОСП "Благоустройство и озеленяване"
Гражданско състояние

Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство
Нормативно основание: Наредба №1 на министъра на правосъдието и правната евроинтеграция от 19 февруари 1999 г. (обн., ДВ, бр. 19 от 2.03.1999 г.) за прилагане на глава пета от Закона за българското гражданство – чл.15, ал.3 във връзка с ал. 1. 
Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт: директор дирекция
Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката: бек офис на дирекция ГРАО - пл."Д.Стоичков4 № 13, ет.ІІ - директор Д ГРАО;
Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт: молба за установяване наличието на българско гражданство по образец и исканите документите към нея;
Изисквания: лично /пълномощник
Необходими документи: документ за самоличност; /изрично пълномощно/;
Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга: молба
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:  
Такси или цени, основание за тяхното определяне и начини на плащане: 5лв.- на гише № 1 в ЦУИГ; ЗМДТ- чл.110, ал.1, т.1;


обратно

Потърсете в сайта
Целево подпомагане с топъл обяд в община Долни чифлик
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата
Побратимени градове
Проверка на задължения за местни данъци и такси