Побратимени градове
Архивен фонд
Гражданско състояние

Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство (учредено по реда на чл. 155 от СК и по право - по чл. 173 от СК)
Нормативно основание: Семеен кодекс - Глава единадесета (чл. 153 и сл.)
Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт: Орган по настойничество и попечителство, който по чл. 154 от СК е кметът на общината, със Заповед № 1600-1/11.11.2015 г. секретарят на общината е определен за ОНП
Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт: Подаване на заявление по образец до ОНП
Изисквания: Наличие на правен интерес - лицето да е вписано в регистъра по чл. 174 от СК
Необходими документи: лична карта
Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга: Заявление
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: 1 година
Такси или цени, основание за тяхното определяне: 2.50 лв., чл. 40 от НОАМТЦУ

обратно

Потърсете в сайта

Топъл обяд в община Долни чифлик
Проверка на задължения за местни данъци и такси
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата