Патронажна грижа - Компонент 2
Патронажна грижа - Компонент 3
ОСП "Благоустройство и озеленяване"
Гражданско състояние

Издаване на многоезично извлечение от актовете за гражданско състояние
Нормативно основание: Конвенция за издаване на многоезични извлечения от актовете за гражданскосъстояние
Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт: гл.експерт ГС
Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката: ЦУИГ- гише № 5 - гл.експерт ГС; кметства - гл.специалисти АОН, за СТ.Оряхово и Гроздьово - гл. специалисти ЕСГРАОН; кметски наместници
Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт: искане
Изисквания: лично /пълномощно
Необходими документи: документ за самоличност / пълномощно
Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга: заявление - раждане
заявление - брак
заявление - смърт
Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: до промяна в данните
Такси или цени, основание за тяхното определяне и начини на плащане: 5лв.- на гише № 1 в ЦУИГ; ЗМДТ- чл.110, ал.1, т.4;


обратно

Потърсете в сайта
Целево подпомагане с топъл обяд в община Долни чифлик
Зелен телефон - за нарушения, свързани със събирането и извозването на отпадъците, поддържане на чистотата
Побратимени градове
Проверка на задължения за местни данъци и такси