План за интегрирано развитие на община Долни чифлик 2021-2027 г.

Дата на публикуване: 05.03.2021 15:48

 
 Уважаеми жители на община Долни  чифлик,

В нашата община е разработен План за нейното интегрирано развитие за периода 2021-2027 г. ПИРО като част от системата от стратегически документи интегрира регионалното и пространственото развитие и служи за определяне на актуалните проблеми, нуждите и потенциалите за развитие на районите, общините и населените места, които се отчитат при разработването на инвестиционни програми и финансови инструменти, включително съфинансирани от фондовете на Европейския съюз. ПИРО се изработва за цялата територия на общината, като могат да се определят зони за прилагане на интегриран подход за удовлетворяване на идентифицираните нужди и за подкрепа на потенциалите за развитие и на възможностите за коопериране със съседни общини. Документът съдържа:

Част I. Териториален обхват и анализ на икономическото, социалното и екологичното състояние, нуждите и потенциалите за развитие на съответната община;

Част II. Цели и приоритети за развитие на общината за периода 2021-2027;

Част III. Описание на комуникационната стратегия;

Част IV. Определяне на зони за прилагане на интегриран подход за удовлетворяване на идентифицираните нужди и за подкрепа на потенциалите за развитие и на възможностите за сътрудничество с други общини;

Част V. Програма за реализация на ПИРО и описание на интегрирания подход за развитие;

Част VI. Мерки за ограничаване изменението на климата и мерки за адаптиране към климатичните промени и за намаляване на риска от бедствия

Част VII. Необходими действия и индикатори за наблюдение и оценка на ПИРО;

Основно изискване по отношение на ПИРО за периода 2021-2027 г. е прилагането на интегриран подход на развитие, т.е. подход на тясна координация на различните публични политики на базата на местните специфики.

Планът се приема от Общинския съвет, а преди това се обсъжда публично.

Като част от това публично обсъждане екипът, който изработи ПИРО на община Долни чифлик, предлага да попълните приложената анкета. Мнения по публикувания проект за ПИРО можете да изпращате и по ел. поща на адрес: obst_dchiflik@mail.bg

ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК ЗА ПЕРИОДА 2021-2027

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК ЗА ПЕРИОДА 2021-2027

АНКЕТА ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ПИРОУважаеми жители и на община Долни  чифлик,

В нашата община се разработва План за нейното интегрирано развитие за периода 2021-2027 г. За екипа, който работи по тази задача, е изключително важно да споделите с него мнението си за развитието на община Долни чифлик!

Анкета: https://docs.google.com/forms/d/18L5Jdixxz5cOv95g_knIfh8L__95SIGDJzWfY84ZomM/edit?usp=sharing (приключена)


Наименование Брой тегления
ЦЯЛ ПИРО.pdf 620 Изтегли документ с име "ЦЯЛ ПИРО.pdf"
ПИРО ПРОГРАМА ОК.docx 423 Изтегли документ с име "ПИРО ПРОГРАМА ОК.docx"

Потърсете в сайта