Чистота


График за обслужване на съдовете за смет за месец май 2021 година

График за обслужване на съдовете за смет за месец април 2021 година
Заповед № РД-2426 от 12.10.2020 г. относно честотата на сметоизвозване през 2021 г. в община Долни чифликЗаповед № РД-2492 от 07.10.2019 г. относно честотата на сметоизвозване през 2020 г. в община Долни чифлик
Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло,хартия, картон, металПрограма за опазване на околната среда на община Долни чифлик 2019-2023


 


 

 


Програма за управление на отпадъците на община Долни чифлик за 2015 - 2020 г., приета с Решение № 109 от 25.04.2016 г.


Приложения към Програма за управление на отпадъците на община Долни чифлик за 2015 - 2020 г. 


Наредба по управление на отпадъците и поддържане на чистотата

Определяне на таксата за битови отпадъци


Потърсете в сайта