Проекти


04.01.2021
ПРОЕКТ BG05M9OP001-103-0097 "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Долни чифлик" Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз На 07.12.2020 г. г-жа Красимира Анастасова, кмет на Община Долни чифлик, подписа допълнително споразумение №02 към договор №BG05M9OP001-2.040-0106-C01, с което се удължава с 6 месеца предоставянето на услугата „Патронажна грижа“, считано от...

24.07.2020
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони   На 23.07.2020 г. между Държавен фонда „Земеделие“, Местна инициативна група Долни чифлик и Бяла и Община Долни чифлик се подписа административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.231-0002-C01/2020 г. за изпълнение на проект с наименование „Благоустрояване на централен площад в с. Старо Оряхово и изграждане и възстановяване на зона за обществен...

14.04.2020
14.04.2020 г. На 13.04.2020 г. между УО на Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, Сдружение „Местна инициативна рибарска група „Български черноморски сговор Бяла-Долни чифлик- Аврен“ и община Долни чифлик се подписа административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ под № МДП-ИП-01-14 за изпълнение на проект с наименование “Подкрепа за инфраструктура и дейности за подобряване средата на живот и опазване на околната среда чрез ефективно...

01.04.2020
01.04.2020 г. ОБЯВА за набиране на потребители и домашни санитари   Във връзка със стартирането на проект по процедура BG05M9OP001-2.101 "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3", община Долни чифлик събира заявления от кандидат-потребители от следните целеви групи: Възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване; Хора с увреждания; Възрастни в риск. „Възрастен в риск” е лице, което е: - в зависимост от грижа, поради...

18.11.2019
18.11.2019 г.05.02.2020 г. Днес в община Долни чифлик се състоя пресконференция по повод старта на проект №BG06RDNP001-7.008-0046-C01 „Въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на сграда – кметство с. Старо Оряхово“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ по Програма за развитие на селските...

01.07.2019
01.07.2019 г. Информация във връзка с изпълнението на  проект BG05M9OP001-2.040-0106-C01 "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Долни чифлик"     Кметът на Община Долни чифлик г-жа Красимира Анастасова подписа договор за спечелено от общината финансиране по проект BG05M9OP001-2.040-0106-C01 "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Долни чифлик", който  се осъществява чрез процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за...

Потърсете в сайта