"Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Долни чифлик" – Компонент 4

04.01.2021 14:20
ПРОЕКТ BG05M9OP001-103-0097
"Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания
в община Долни чифлик"
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

На 07.12.2020 г. г-жа Красимира Анастасова, кмет на Община Долни чифлик, подписа допълнително споразумение №02 към договор №BG05M9OP001-2.040-0106-C01, с което се удължава с 6 месеца предоставянето на услугата „Патронажна грижа“, считано от 02.01.2021 г. до 02.07.2021 година, а бюджетът на договора е увеличен с 57 133.44 лв.

Услугите ще бъдат предоставяни чрез "Звено за предоставяне на мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда" по проект BG05M9OP001-2.103-0097 "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Долни чифлик", който  се осъществява чрез процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.103 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 4” по  Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз. 

Съгласно внесено от г-жа Анастасова предложение до Общинският съвет – Долни чифлик услугите по патронажна грижа ще продължат да се ползват от потребителите без заплащане на такса.

 

Обща цел на проекта е подобряване качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора в община Долни чифлик, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ капацитет за предоставянето им.

 

В проекта ще бъдат включени 52 лица:

-възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване

-хора с увреждания и техните семейства

 

За тях грижи ще продължат да полагат следните специалисти:

Домашни санитари, медицинска сестра, социален работник, диспечер, шофьор, експерт "психо-социална подкрепа"/супервайзор.Потърсете в сайта